Príplatky od 1.5.2018

Príplatky po novom

 

Od 1. mája 2018 sú schválené zmeny v Zákonníku práce (ZP). Zmeny nastali v príplatkoch za prácu vo sviatok, noci, sobotu a nedeľu. Zvýhodnení sú aj dohodári. Všetky novinky sme si pre Vás pripravili v 3 – dielnom seriáli. V prvej časti seriálu sa dozviete o zmenách v príplatkoch za prácu vo sviatok a v noci.

Príplatok za prácu vo sviatok

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok sa zvýšilo z 50 % priemerného zárobku na 100 % priemerného zárobku zamestnanca.


% sa počíta z minimálnej hodinovej mzdy určenej pre 40 hodinový pracovný čas, bez ohľadu na pracovný úväzok a stupeň náročnosti. U dohodárov sa nezisťuje priemerný hodinový zárobok, preto sa vychádza z minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok 2018 sa vychádza zo sumy 2,759 €.

Hodinová mzda zamestnanca je 5 €/hod a priemerný zárobok 6 €/hod. Zamestnanec 8. 5. 2018 odpracoval naplánovanú zmenu od 7:00 do 15:30 hod. Aká bude jeho mzda?

 

Hodinová mzda: 8 hodín x 5 € = 40 €
Príplatok za prácu vo sviatok: 8 hodín x 6 € = 48 €

V Olympe použite zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

 

Príplatok za nočnú prácu
Zamestnancom pracujúcim v noci doteraz zamestnávateľ poskytoval za nočnú prácu príplatok vo výške aspoň 20 % min. hod. mzdy. Od mája 2018 je to minimálne vo výške 30 % min. hod. mzdy.
Pre verejnú správu sa počíta výška príplatku naďalej 25 % hodinovej sadzby funkčného platu. Zároveň platí, že nesmie byť nižšia ako ustanovuje ZP za hodinu práce v noci.

§ 98 Zákonníka práce hovorí, že nočná práca je práca vykonávaná medzi 22:00 a 6:00 hodinou.

 

* U zamestnávateľa, u ktorého prevažná časť práce sa vykonáva v noci (napr. pekárne, nočný strážnik,…) je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu príplatkov, ale najmenej však 25 %. U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zároveň k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatkov v pracovnej zmluve.

U rizikového zamestnanca (3. a 4. kategória DDS na karte Mzdové údaje) je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť vždy príplatok aspoň 35 % minimálnej hodinovej mzdy.

 

S vedúcim zamestnancom možno dohodnúť v pracovnej zmluve mzdu s prihliadnutím na prípadnú prácu v noci. Vtedy príplatok za nočnú prácu vedúcemu zamestnancovi už nepatrí.

V programe Olymp použite zložku mzdy 180 – príplatok za prácu v noci.

 

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu

Opätovne sa zaviedli povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, ktoré zaevidujete prvýkrát v mzde za máj 2018.

* U zamestnávateľa, ktorého povaha alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu alebo nedeľu (napr. nepretržitá prevádzka) je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť nižšiu sumu príplatkov, ale najmenej však 20 %. U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a zároveň k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, je možné dohodnúť nižšiu sumu príplatkov v pracovnej zmluve.
S vedúcim zamestnancom môžete v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu aj s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a nedeľu. Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu mu už potom neposkytnete.

Mesačná mzda zamestnanca je 800 € a priemerný zárobok 10 €/hod. Zamestnanec v máji 2018 odpracoval 184 hodín (z toho v sobotu 32 hodín) a 5 hodín mal nadčas v nedeľu. Za hodiny nadčasu si zamestnanec nebude čerpať náhradné voľno. Aká bude výplata zamestnanca ?

Mesačná mzda: 800 €
Mzda za prácu nadčas: 800/184 x 5 = 21,74 €
Príplatok za prácu nadčas: 25 % x 10 x 5 = 12,50 €
Príplatok za právu v sobotu: 25 % x 2,759 x 32 = 22,08 €
Príplatok za právu v nedeľu: 50 % x 2,759 x 5 = 6,90 €

V programe Olymp použite zložky mzdy:
166 – príplatok za prácu v sobotu
168 – príplatok za prácu v nedeľu.

Do 1.5.2018 boli príplatky za prácu v sobotu a nedeľu nepovinné. Ak ste ich doteraz zamestnancom vyplácali % z priemerného hodinového zárobku, môžete tak robiť aj naďalej. Hodnota však nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu garantovanú Zákonníkom práce.

Ak sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, že bude vyplácať príplatky za prácu v sobotu a nedeľu % z priemerného hodinového zárobku, je možné v tomto prípade použiť zložku mzdy ZM-163 Príplatok za prácu v SO, NE. Bez zadanej tarify sa automaticky vypočíta 25% z priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Ak chcete túto zložku mzdy použiť aj pre príplatok za prácu v nedeľu, je potrebné do poľa tarifa uviesť 50 %.

Príplatky u dohodárov

Dohodári od 1. mája 2018 majú nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce a prácu vo sviatok. Výška príplatkov sa určí rovnako ako pri HPP, okrem príplatku za prácu vo sviatok. Nezisťuje sa im priemerný hodinový zárobok, preto im za hodinu práce vo sviatok patrí príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnávateľ môže dohodnúť aj výhodnejšie podmienky odmeňovania ako určuje Zákonník práce.

 

Všetky príplatky nájdete v prehľadnej tabuľke.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via