Ako zadať do výplaty výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Ako vysporiadať výsledok z RZZP v programe Olymp

 

 

Pridanie zložky mzdy Z20 v programe Olymp
Zložku mzdy Z20 – zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade

 • Preplatku za zamestnanca

Zložku mzdy Z20 pridáte priamo do vypočítanej mzdy. Do poľa Čiastka uvediete výšku preplatku.

Pridanie zrážky v programe Olymp

Zrážku – zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade

 • Nedoplatku zamestnanca
 • Nedoplatku organizácie
 • Preplatku organizácie

Zrážku pridáte priamo vo výplate na záložke Zrážky cez Pridaj zvolíte prepínač poistné a daň. Vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia, prenesiete z číselníka zdravotnú poisťovňu a doplníte Čiastku. Záporné číslo zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu a kladné číslo zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

Videonávod RZZP – zadanie výsledkov do výplat nájdete na www.kros.sk v časti Podpora – Olymp – mzdy a personalistika – Videonávody – Výpočet miezd.

 

Preplatok/nedoplatok z RZZP v sume do 4,99 eur (vrátane) sa považuje za vysporiadaný. Zdravotné poisťovne takýto preplatok nevracajú, ani zamestnávateľ nemusí tento nedoplatok zaplatiť.

 

Import výsledkov RZZP do výplat

 

Ak sa priatelíte s Excelom, môžete využiť pre vysporiadanie výsledkov z RZZP v Olympe funkciu Import RZZP. Je potrebné si pripraviť jednoduchú Excelovskú tabuľku, ktorej vzor nájdete tu. Takto vytvorený súbor môžete importovať do vygenerovaných miezd cez Mzdové funkcie – Import RZZP.

Tabuľku si môžete pripraviť v programe MS Excel. Označenie stĺpcov a rozloženie údajov musí zodpovedať predpísanej štruktúre. Prvý stĺpec “&##” je povinný, musí byť ako prvý, ostatné stĺpce ako “RČ”, “ZP”, “Výsledok za zamestnanca” a “Výsledok za zamestnávateľa” sú povinné, ale nezáleží na tom, v akom sú poradí. Ak sa aspoň jeden z nich v súbore nenachádza, import neprebehne.

Povinné stĺpce:

 • hlavička prvého stĺpca musí obsahovať znaky “&##” (musí byť v poradí prvý a označuje riadok s hlavičkami stĺpcov),
 • stĺpec – „RČ“, rodné číslo jednotlivých zamestnancov, uvádza sa bez lomky,
 • stĺpec – „ZP“, je kód príslušnej zdravotnej poisťovne, program berie pri importe do úvahy prvé dvojčíslie kódu a podľa neho pridelí zdravotnú poisťovňu v zrážke Zúčtovanie zdravotného poistenia,
 • stĺpec – „Výsledok za zamestnanca“, podľa podkladov ZP, záporná hodnota sa naimportuje do zložky mzdy Z20 kladnou čiastkou, kladná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia kladnou čiastkou,
 • stĺpec – „Výsledok za zamestnávateľa“, podľa podkladov ZP. Výsledok za zamestnávateľa – kladná aj záporná hodnota sa naimportuje do zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia s príslušným znamienkom,
 • v ostatných stĺpcoch si môžete zadať Vaše pomocné údaje.

 

Tabuľka: Import RZZP

Výsledok RZZP sa nekompenzuje a ani nespočítava s bežnými mesačnými odvodmi do ZP. Ak je celkový výsledok ročného zúčtovania za všetkých zamestnancov danej poisťovne nedoplatok, program vytvorí pri generovaní prevodného príkazu samostatnú položku na úhradu Ročné zúčtovanie ZP. V ňom je potrebné upraviť variabilný symbol na číslo výkazu nedoplatkov zo ZP.

 

Ako vysporiadať RZZP, ak zamestnanec u Vás už nepracuje?

 

Preplatok/nedoplatok z RZZP za zamestnanca, ktorý už nie je v pracovnom pomere, by mala vysporiadať príslušná zdravotná poisťovňa.

Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za zamestnanca, ktorého už nemá v pracovnom vzťahu môže vysporiadať dvoma spôsobmi:

 • vygenerujete výplatu zamestnancovi aj po skončení pracovného pomeru a pridáte výsledok zúčtovania zdravotného poistenia na záložke Zrážky.
  • Tento spôsob zabezpečí, že ak bol celkový výsledok RZZP nedoplatok, automaticky sa pridá RZZP aj do prevodného príkazu a tiež sa zohľadní aj v Rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo.

 • výsledok ročného zúčtovania nezadáte do Olympu, ale nedoplatok alebo preplatok zaevidujete len vo svojom účtovníctve.
  • V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne, nie prevodným príkazom z programu, pretože program nemá informáciu o všetkých nedoplatkoch.

V prípade, že zamestnanec už skončil pracovný pomer a vo výpočte miezd tohto zamestnanca nevidíte, stačí na paneli nástrojov vo Výpočte miezd zvoliť Položky – všetky a vygenerovať výplatu.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via