Menu

Od dodávateľa sme prijali došlú faktúru, ku ktorej následne vystavil dobropis. S dodávateľom sme sa dohodli, že tieto dva doklady vzájomne započítame. Ako zaúčtovať v programe vzájomný zápočet týchto dvoch dokladov?

V prípade, že máte voči jednému partnerovi záväzok a zároveň pohľadávku, môžete po vzájomnej dohode namiesto úhrady dokladov využiť vzájomné započítanie dokladov. Pre tento účel Vám program Alfa plus ponúka funkciu Zápočet pohľadávok/Záväzkov. Funkcia Vám umožní vytvoriť vzájomný zápočet medzi:

 • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
 • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
 • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

 

Vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov

Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Využijete ho v prípade, ak máte voči jednému partnerovi pohľadávky a zároveň aj záväzky. Vtedy namiesto úhrady dokladov môžete po vzájomnej dohode využiť vzájomné započítanie dokladov. Ide o uzávierkovú operáciu, ktorá sa v peňažnom denníku účtuje k dátumu 31.12.

Zápočet dokladov môžete vytvoriť medzi:

 • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
 • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
 • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

Odberateľovi ste vystavili faktúru v hodnote 550 EUR s DPH, ktorú evidujete v pohľadávkach ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň Vašim dodávateľom a vystavil Vám faktúru v hodnote 285,50 EUR s DPH, ktorú evidujete v záväzkoch ako neuhradenú. Spoločne ste sa dohodli na vzájomnom započítaní dokladov vo výške 285,50 EUR. Zvyšnú sumu pohľadávky uhradí odberateľ z bankového účtu.

Účtovanie vzájomného zápočtu

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Zápočet pohľadávok / záväzkov:

 • pomocou tlačidla Pridaj zaevidujte zápočet,
 • najskôr vyberte Partnera, s ktorým ste sa dohodli na započítaní dokladov, vyplňte Dátum vyhotovenia zápočtu a v poli Podpísané v vyplňte mesto (doplnené je automaticky z firemných údajov),
 • pomocou tlačidiel Pridaj pohľadávku a Pridaj záväzok vyberte doklady z evidencie pohľadávok a z evidencie záväzkov, ktoré chcete započítať,
 • v spodnej časti formulára je zobrazená Započítaná suma a tiež suma, ktorá Zostáva uhradiť od partnera,

 

K vytvorenému zápočtu dokladov môžete v evidencii vytlačiť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok alebo Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.

 

 • zápočet uložte a v evidencii peňažného denníka program zaúčtuje uzávierkové Interné doklady s dátumom 31.12.2017.

KROS
Copy link