Menu

971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Od 1. januára 2020 bol do Zákonníka práce pridaný nový § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Príspevok je dobrovoľnýoslobodený od dane a odvodov.

Poskytuje sa na žiadosť zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, a to v sume 55 % oprávnených výdavkov. Maximálna výška príspevku je 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca spolu. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna ročná suma príspevku sa úmerne znižuje.

V OLYMPE pribudla nová zložka mzdy 971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Nevstupuje do hrubej mzdy, vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie a nezdaňuje sa.

 

Do poľa Dátum zadáte prvý deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad, ktorým zamestnanec preukazuje výdavky.

Do poľa Tarifa zadáte celkovú hodnotu výdavkov z predloženého dokladu. V poli Čiastka program automaticky uvedie hodnotu príspevku zamestnávateľa v sume 55 % oprávnených výdavkov.

O príspevok môže zamestnanec požiadať aj viackrát do roka. Výška príspevku zamestnávateľa na všetky športové činnosti spolu za rok nesmie prekročiť pri plnom úväzku maximálnu výšku, t. j. 275 eur.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  11.02.2020

 

KROS
Copy link