Aké zmeny nastali v Prehľade za rok 2019?

Za január roku 2019 sa na Daňový úrad už posiela nový vzor Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň (PREHLADv19_1).

Mnohí sa nás pýtate, prečo v riadku 8 nie je uvedený dátum úhrady preddavkov? Je to z dôvodu, že pôvodný riadok 8 Odvedené sa už v prehľade nenachádza. Taktiež z prehľadu vypadlo pole Daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.

  • v riadku 7 sa vypĺňa priznaná a vyplatená suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a. Olymp tu uvedie hodnotu zložky mzdy Z17, maximálne do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadky 5 a 6.
  • pôvodný riadok 8 (informácia o reálne odvedenej dani a o dátume úhrady) z Prehľadu vypadol úplne,
  • v II. časti prehľadu Rekapitulácia vypadla zamestnanecká prémia a nahradil ju nový daňový bonus na zaplatené úroky.),
  • v III. časti pribudol nový riadok na žiadosť o vrátenie rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky.

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.02.2019


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link