Ako bez problémov darovať 2 %

Darovanie 2 %, resp. 3 % je každoročnou dobrovoľnou činnosťou zamestnancov, kedy môžu 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane venovať pre občianske združenie, nadáciu, neinvestičný fond,… Možností na darovanie 2 % je mnoho. Zoznam všetkých prijímateľov nájdete na www.dvepercenta.sk.

Pre uľahčenie Vašej práce, prípadne pre jednoduchší prehľad pre zamestnancov Vám poskytujeme stručný a jednoduchý postup, ako postupovať pri darovaní 2 %, resp. 3 %, aké sú dôležité termíny a dokumenty.

Povinnosť zamestnávateľa

Zamestnanci, ktorí chcú darovať 2 %, resp. 3 %, sú v prvom rade povinní oznámiť túto skutočnosť v Žiadosti o vykonanie RZD označením v časti VII. – Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Túto povinnosť mal zamestnanec do 15. 02. 2019.

Zamestnávateľ následne po vykonaní Ročného zúčtovania vystaví zamestnancovi dokument Potvrdenie o zaplatení dane do 15. 04. 2019. Zamestnávateľ môže vystaviť aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie platné pre rok 2018 je označené V2Pv18.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v mzdovom programe OLYMP cez menu Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

 

V prípade nedoplatku zamestnanca je povinný zamestnávateľ vysporiadať akýkoľvek nedoplatok, a to aj do výšky 5 € do 30. 04. 2019.

Zamestnávateľ doplní v Olympe dátum zaplatenia dane na dokument Potvrdenie o zaplatení dane cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane na Nastavenie dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

 

Povinnosť zamestnanca

Suma 2 %, resp. 3 % sa vypočíta zo zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje suma znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky, čiže je to daň z Potvrdenia o zaplatení dane z riadku 24. Vypočítaná suma 2 % resp. 3 % sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol. Zamestnanec si vyberie príslušnú organizáciu, ktorú vyplní do Vyhlásenia o poukázaní dane spolu s vypočítanou čiastkou 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane. Na darovanie 2 % nie je potrebné vedieť číslo účtu prijímateľa, keďže peniaze na účty prevádzajú daňové úrady a nie daňovník. Vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane zanesie daňovník na akýkoľvek daňový úrad do 30. 4. 2019. Ak zamestnanec zadá nesprávne údaje o prijímateľovi 2 %, resp. 3 %, nárok na poukázanie zanikne.

Ak zamestnanec poskytne zamestnávateľovi údaje o príjemcovi 2 %, môžete pridať tieto údaje priamo cez Zúčtovanie preddavkov na záložke Podklady pre zúčtovanie dane v časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi.

 

Kedy môže zamestnanec darovať 3 % dane?

3 % môže poukázať zamestnanec, ak vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. Zamestnanec je povinný doložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníctve, ktoré je prílohou Vyhlásenia. Písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej práce si vypýta zamestnanec od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Ak ide o zamestnanca, ktorý chce venovať 3 %, vo Vyhlásení o poukázaní dane je možné na Nastavení dokumentu označiť pole Uviesť sumu do výšky 3 %.

 

 

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via