Ako spracujete marcové mzdy

Aktuálna situácia priniesla mnoho otázok, ako spracovať marcové mzdy. V prípade otázky ako „vykryť“ neprítomnosť zamestnanca v práci, poskytuje Zákonník práce pomerne jednoznačné odpovede. Všetko záleží od toho, o aký typ prekážky v práci ide.

1. Prekážky na strane zamestnávateľa

V prípade, ak mal zamestnanec naplánované zmeny a zamestnávateľ mu oznámi, že mu prácu nepridelí, neumožní mu výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce. V tomto prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku[1]. Zákonník práce neobsahuje časové obmedzenie trvania tejto prekážky v práci, a teda je na rozhodnutí zamestnávateľa, v akom rozsahu toto opatrenie použije.

Na zadanie tejto situácie v programe môžete použiť napr. zložku mzdy 330 prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Iba v prípade, ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, môže so zamestnancom dohodnúť aj nižšiu sadzbu náhrady mzdy, a to najmenej 60 % jeho priemerného zárobku[1]. Vtedy je možné použiť zložku mzdy 335  prekážky v práci – nútená dovolenka.

  Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ musí vyplatiť náhradu vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca.

2. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 80 %

Novela Zákonníka práce v § 250b ods. 6 umožnila zamestnávateľom vyplácať náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku[1].  Náhradu v tejto výške je možné vyplatiť za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (t. j. keď zamestnanec nemôže vykonávať prácu) pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia štátu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Účinná je až od 4. 4. 2020. Nie je možné ju preto využiť v mzdách za marec. V marcových mzdách postupuje zamestnávateľ pri prekážkach na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 alebo § 142 ods. 4. Zamestnancovi tak vyplatíte náhradu mzdy 100 % priemerného zárobku[1] resp. najmenej 60 % priemerného zárobku.

3. Home office

Ak to situácia dovoľuje, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na tzv. home office. Home office znamená, že zamestnanec robí to, čo zvyčajne v práci, akurát s tým rozdielom, že túto prácu vykonáva doma. Vtedy zamestnancovi patrí za vykonanú prácu jeho mzda, zaplatená jeho štandardnou zložkou mzdy.

4. Neplatené voľno

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na čerpaní neplateného voľna. Vtedy je možné použiť zložku mzdy A20  prac. voľno žiadané (neplatené). Zamestnávateľ musí nahlásiť prerušenie poistenia do Sociálnej poisťovne a zmenu platiteľa do zdravotnej poisťovne.

5. Dovolenka

Ďalšou z možností je nariadenie čerpania dovolenky. Zamestnávateľ síce má možnosť nariadiť zamestnancovi dovolenku, avšak je potrebné prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca. V mesiaci marec musel zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie bolo možné výnimočne skrátiť so súhlasom zamestnanca.

Od 4. apríla 2020 platí, že čerpania dovolenky musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť aspoň 7 dní vopred. Ak ide o dovolenku z predchádzajúceho roka, táto lehota môže byť skrátená len na 2 dni. Toto obdobie môže byť skrátené len so súhlasom zamestnanca.

6. PN, OČR

Pokiaľ si za toto obdobie zamestnanec uplatňuje v Sociálnej poisťovni nárok na ošetrovné, zamestnávateľ mu eviduje na toto obdobie OČR. Ak je  zamestnanec v tomto období uznaný za práceneschopného, zamestnávateľ mu eviduje práceneschopnosť. O tom, ako toto obdobie zadať sme Vás informovali v predchádzajúcej Info KROS s názvom OČR/PN a Covid-19  .

______________________________________________________________

[1] Priemerný hodinový zárobok sa zisťujte z predchádzajúceho kvartálu. Znamená to, že pri jeho výpočte za marec sa vychádza  u úhrnu vyplatených miezd bez náhrad dosiahnutých v rozhodujúcom období (10,11 a 12/2019). Táto suma sa podelí počtom hodín odpracovaných v rozhodujúcom období (10,11 a 12/2019). Výsledný priemerný hodinový zárobok musí  byť aspoň vo výške minimálneho mzdového nároku, teda min. vo výške 3,3330 eur / hod pre 1. stupeň náročnosti práce. Toto zabezpečí a vypočíta program automaticky.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    09.04.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link