Ako vysporiadať neoprávnene uplatnenú výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ?

V prípade, že si študent uplatnil výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ, aj napriek tomu, že na ňu nemal nárok (uplatňoval si ju napr. u iného zamestnávateľa), postup opravy odporúčame najskôr odkonzultovať so Sociálnou poisťovňou. V OLYMPE je možné opravu vykonať nasledovne.

 

 1. Zamestnanca musíte správne zaevidovať v registri Sociálnej poisťovne (SP). Zmenu vykonáte podľa inštrukcií príslušnej pobočky SP.
 2. Následne v Personalistike na karte Pracovné pomery odznačíte Výnimku z dôchodkového poist. (ak bola výnimka z dôchodkového poistenia uplatnená od vzniku dohody a nemala byť).

Na karte Mzdové údaje odznačíte pole Výnimka z dôch. poist. a to vo všetkých mesiacoch, v ktorých sa daná výnimka uplatniť nemala.

 1. V ďalšom kroku zašlete do SP opravný výkaz za jednotlivé opravované mesiace. Môžete ho vytvoriť dvomi spôsobmi:
 • cez program OLYMP

v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty cez Oprav a program automaticky upraví vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vyexportujete opravný výkaz,

 • manuálne cez stránku SP

opravný výkaz vytvoríte manuálne cez stránku SP.

 1. Potom vstúpite do každej opravovanej výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku invalidné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav, alebo dvojklikom. V danej zrážke:
 • Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená výnimka z DP), bude už taký, z akého sa malo platiť IP,
 • Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto upravíte ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení výnimky z DP),
 • rovnako opravíte aj zrážku starobné poistenie a rezervný fond solidarity. Týmto spôsobom opravíte výplaty za všetky mesiace, ktorých sa oprava týka.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebudete musieť zasielať opravné prehľady na DÚ a taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nemusíte ďalej upravovať, ostane uložená v takomto stave.

 1. Poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci. Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP za daný mesiac, vstúpite do výplaty a pridáte zrážky na invalidné, starobné poistenie aj rezervný fond solidarity s nulovým základom. Zadáte čiastky, ktoré doplatíte do SP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu), ak sa jedná o doplatenie poistného na dané poistenie za viac mesiacov, čiastky spočítate a zadáte jednou sumou.
 1. Prehľad na DÚ odošlete až po pridaní zrážok na invalidné a starobné poistenie a po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.
 2. Nesprávne odvedené poistné zaplatíte podľa pokynov SP:
 • samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatky poistného – t. z. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážok poistného na SP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní týchto zrážok s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“
  alebo
 • jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážok poistného na IP a SP do výplaty.

Ak už zamestnanec vo firme nepracuje, aj napriek tomu mu vygenerujete mzdu a pridáte zrážky na IP a SP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať ho o zaplatenie poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link