Menu

Ako zaevidovať zamestnancovi neospravedlnenú absenciu

Neospravedlnenú absenciu je potrebné zadávať zložkou mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Po zadaní neospravedlnenej absencie má zamestnávateľ oznamovacie povinnosti do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať pracovnú disciplínu, pričom obsahom tejto povinnosti je okrem iného aj povinnosť byť na pracovisku v pracovnom čase. Ak zamestnanec nenastúpi do práce bez ospravedlnenia (napr. preukázaná pracovná neschopnosť, čerpanie dovolenky a pod.), ide o neospravedlnenú absenciu – porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Zamestnanec má celý mesiac máj 2020 absenciu. V máji 2020 sú 2 dni sviatkov 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020. Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáte absenciu na celé obdobie, tzn. aj na sviatky, ktoré pripadli na bežný pracovný deň zamestnanca. 

Pre rýchlejšie označenie pracovných dní môžete využiť tlačidlo Označ pracovné dni, kedy program sám označí všetky pracovné dni podľa prideleného pracovného kalendára zamestnanca. Na základe označených dní v kalendári program potom sám automaticky vyplní Dátum začiatku a Dátum ukončenia.

V prípade, že začiatok alebo koniec absencie pripadne na sobotu alebo nedeľu, je potrebné prepísať Dátum začiatku alebo Dátum ukončenia. Napr. 31. 05. 2020 pripadol na nedeľu, tak prepíšete Dátum ukončenia na 31. 5. 2020, ak absencia pokračuje z minulého mesiaca označíte naviac pole z min. mesiaca a ak bude absencia pokračovať do ďalšieho mesiaca, označíte pole neukončené. 

 Ak má zamestnanec v rámci mesiaca viac absencií, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou (napr. 15. 5. 2020 a ďalšia absencia je 21. 5. 2020), je potrebné zadať absencie do výplaty dvoma zložkami – na každý deň absencie zadať osobitne zložku mzdy A30. 

Absenciu zadávate aj vtedy, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku. V tomto prípade je potrebné označiť pole Účasť na štrajku. 

Krátenie dovolenky

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Dovolenku je možné krátiť len za tie dni, kedy mal zamestnanec skutočne pracovať. V prípade, že zamestnanec vo sviatok pracovať nemal, je potrebné krátenie dovolenky upraviť ručne v Personalistike na karte Mzdové údaje. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Ak cez menu Nastavenia – Nastavenia označíte pole Pri neospravedlnenej absencii krátiť dovolenku o ( 1 alebo 2 dni), tak po označení poľa Krátiť nárok na dovolenku v ZM – A30 – neospravedlnená absencia, sa zamestnancovi automaticky pokráti nárok na dovolenku.

Oznamovacie povinnosti


Sociálna poisťovňa


Ak má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, ide o prerušenie poistného na celé obdobie absencie. Povinnosť zamestnávateľa je oznámiť začiatok a koniec absencie prostredníctvom RLFO s dôvodom prerušenia „3“. Nezákonný štrajk sa oznamuje na RLFO s dôvodom prerušenia „9“.


Zdravotná poisťovňa


V prípade, že má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, prestáva byť v tomto období, na účely zdravotného poistenia zamestnancom. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do zdravotnej poisťovne prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie s kódom 2N.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020
KROS
Copy link