Menu

Call-off stock z pohľadu dodávateľa a odberateľa

Novelou zákona o DPH sa od 01. 01. 2020 do zákona dopĺňa nový režim DPH, tzv. call-off stock. Je to zjednodušený režim DPH pri obchodovaní s EÚ, keď je tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu EÚ bez zmeny vlastníctva. Samotné premiestnenie tovaru v tomto režime nebude podliehať DPH. DPH sa bude uplatňovať až pri reálnom dodaní tovaru odberateľovi. Deň dodania nastane dňom, keď odberateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Dodávateľ

Slovenský platiteľ DPH premiestnil tovar v hodnote 1 000 EUR do Českej republiky pre vopred dohodnutého odberateľa, ktorý je zdaniteľnou osobou s prideleným českým IČ DPH. Tovar bol prepravený do ČR a uložený v sklade v Prahe 08. 01. 2021. Český odberateľ si prevzal celú dodávku tovaru dňa 03. 03. 2021.

V rámci režimu call-off stock sa sleduje každý pohyb tovaru medzi členskými krajinami EÚ. Dodávateľ je teda povinný evidovať premiestnenie, dodanie prípadne vrátenie tovaru alebo nahradenie odberateľa iným.

Premiestnenie tovaru v režime call-off stock

Keďže v zdaňovacom období 01/2021 nedošlo k dodaniu tovaru, ale iba k premiestneniu bez zmeny vlastníka, tak dodávateľ je povinný:

 • podať Súhrnný výkaz DPH (ďalej len „súhrnný výkaz“), kde uvedie informácie o premiestnení v II. časti súhrnného výkazu,
 • transakciu uvedie aj v záznamoch DPH – v podrobnej evidencii vedenej mimo programu OMEGA.
 1. Premiestnenie tovaru do ČR zaeviduje v Evidencii účtovných dokladov v okruhu ID (ID – Nový doklad) s dátumom vyhotovenia 08. 01. 2021 a s typom sumy COSd. V internom doklade uvedie partnera (IČ DPH partnera sa uvedie v súhrnnom výkaze). Na zaúčtovanie môžeme použiť napríklad účet 751, ktorí si označíme ako Podsúvahový cez menu Číselník – Účtový rozvrh.

   2. Program automaticky uvedie daný zápis do II. časti súhrnného výkazu bez sumy.

 

Interný doklad nevstupuje do účtovníctva, vchádza iba do súhrnného výkazu a Evidencie DPH.

Dodanie tovaru v režime call-off stock

V zdaňovacom období 03/2021 získa odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník a dodávateľ tak môže dodávku tovaru oslobodiť od dane. Dodávateľ postupuje nasledovne:

 • vystavuje faktúru za dodanie tovaru s povinným textom : ,,Dodanie je oslobodené od dane.“,
 • dodávku opäť uvedie v súhrnnom výkaze ako štandardné dodanie tovaru do EÚ v  časti,
 • transakciu uvedie aj v záznamoch DPH – v podrobnej evidencii vedenej mimo programu OMEGA.
 1. Dodávateľ vytvorí  zOF s dátumom vyhotovenia 03. 03. 2021 v nulovej sadzbe DPH s povinným textom:  ,,Dodanie je oslobodené od dane.“ Pri účtovaní sa použije typ sumy 14.

2. Dodávku program automaticky uvedie v časti súhrnného výkazu. Zároveň aj v daňovom priznaní DPH na riadkoch 13 a 14.

Vrátenie tovaru v režime call-off stock

V praxi sa môžeme stretnúť s prípadom, kedy sa premiestňovaný tovar v režime call-off stock v rámci 12 mesiacov vráti späť do SR. Takýto prípad zaevidujeme v programe OMEGA nasledovne:

 1. Vrátenie tovaru – zaevidovanie do Evidencie účtovných dokladov cez ID a pomocou typu sumy COSdv. V internom doklade uvedieme partnera (IČ DPH partnera sa uvedie v súhrnnom výkaze).

    2. Program automaticky potiahne uvedený zápis do II. časti súhrnného výkazu bez sumy a pridelí mu príznak X – Vrátenie tovaru.

Premiestnenie, dodanie a prípadné vrátenie je potrebné zaevidovať aj do podrobnej evidencie DPH vytvorenej mimo programu OMEGA. Program automaticky zahrnie dané doklady aj do zostavy Evidencia DPH – zdaniteľné obchody. Táto zostava však nenahrádza podrobnú evidenciu DPH, ktorej obsahovú náplň v súvislosti s režimom call-off stock určuje nariadenie EÚ. Evidencia v programe OMEGA má slúžiť iba ako podklad pre vytvorenie podrobnej evidencie DPH.

Odberateľ 

Český platiteľ DPH premiestnil tovar v hodnote 1 000 EUR do Slovenskej republiky pre vopred dohodnutého odberateľa, ktorý je zdaniteľná osoba s prideleným slovenským IČ DPH. Tovar bol prepravený do SR a uložený v sklade v Bratislave 08. 01. 2021. Slovenský odberateľ si prevzal celú dodávku tovaru dňa 03. 03. 2021.

Premiestnenie tovaru v režime call-off stock

V zdaňovacom období 01/2021 nedošlo k dodaniu/nadobudnutiu tovaru, ale iba k premiestneniu bez zmeny vlastníka tovaru. Odberateľ postupuje nasledovne:

 • tento prípad (budúce nadobudnutie) môže zaevidovať aj priamo v programe OMEGA pomocou typu sumy COSo. Informácie o premiestnení sa zobrazia v zostave Evidencia DPH – odpočítanie dane – zápis automaticky vytvorí program OMEGA po zaevidovaní interného dokladu,
 • transakciu uvedie v záznamoch DPH – potrebné zaevidovať v podrobnej evidencii DPH vedenej mimo programu OMEGA.
 1. Premiestnenie tovaru do SR z ČR – zaevidovanie do Evidencie účtovných dokladov cez ID (ID – Nový doklad) s dátumom vyhotovenia 08. 01. 2021 a s typom sumy COSo. Na zaúčtovanie môžeme použiť napríklad účet 751, ktorí si označíme ako Podsúvahový cez menu Číselník – Účtový rozvrh.

Informáciu o premiestnení tovaru, ktorý je pre odberateľa určený, odberateľ neuvádza v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní DPH.

Nadobudnutie tovaru v režime call-off stock

Premiestňovaný tovar bol v rámci 12 mesiacov aj dodaný určenému odberateľovi. V zdaňovacom období 03/2021 získal odberateľ právo nakladať s tovarom ako vlastník a na základe došlej faktúry zaúčtuje nadobudnutie tovaru.

 1. U odberateľa nastáva nadobudnutie tovaru z EÚ – odberateľ je povinný zaúčtovať zDF s využitím automatického účtovania 72, prípadne 72/1. Program automaticky dodávku uvedie v daňovom priznaní DPH na riadkoch (05/06,07/08 a odpočet na riadku 19, ak vznikol nárok na odpočet) a zároveň v kontrolnom výkaze v časti B1.

Nadobudnutie v režime call-off stock je potrebné zaevidovať aj do podrobnej evidencie DPH vytvorenej mimo programu OMEGA. Program automaticky zahrnie daný doklad aj do zostavy Evidencia DPH – zdaniteľné obchody a zostavy Evidencia DPH – odpočítanie dane. Táto zostava však nenahrádza podrobnú evidenciu DPH, ktorej obsahovú náplň v súvislosti s režimom call-off stock určuje nariadenie EÚ. Evidencia v programe OMEGA má slúžiť iba ako podklad pre vytvorenie podrobnej evidencie DPH.

Nový súhrnný výkaz a typy súm pre režim call-off stock sú zapracované od verzie programu OMEGA  23.20.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty