Menu

Cenové úrovne, skladové karty

Cenové úrovne, skladové karty

Pre prácu v module skladového hospodárstva je potrebné pre jednotlivé skladové karty zadefinovať predajné ceny. Spôsob, akým bude program tieto predajné ceny počítať, sa nastavuje pomocou cenových úrovní. Cenové úrovne skladu je možné vytvoriť a nastaviť cez menu Sklad – Cenové úrovne pomocou tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára.

V zobrazenom formulári dopĺňame povinné údaje ako:

 • Kód cenovej úrovne – skrátené označenie cenovej úrovne a musí byť pre každú cenovú úroveň jedinečný.
 • Názov cenovej úrovne – je možné doplniť ľubovoľný názov. Odporúčame ho uvádzať tak, aby sa už podľa názvu dalo identifikovať, o aký typ výpočtu predajnej ceny sa jedná.
 • Typ výpočtu – predstavuje spôsob, akým sa bude predajná cena počítať. Je to najdôležitejšie nastavenie pri tvorbe cenových úrovní.
 • Marža – bunka sa vypĺňa, ak je pri výpočte použitá priemerná cena + marža alebo FIFO cena + marža. Program ku aktuálnej skladovej cene pripočíta uvedenú maržu.
 • Zaokrúhlenie – predstavuje nastavenie zaokrúhlenia výslednej predajnej ceny. Na základe tohto nastavenia bude program dopĺňať predajnú cenu do výdajok zo skladu a dokladov fakturácie.

Typ výpočtu predajnej ceny v cenovej úrovni je možné zvoliť ako:

 • Priemerná cena + marža – program pri tomto type výpočtu pripočíta ku skladovej cene v čase predaja zadanú maržu. Použijeme ju pri sklade, ktorý je oceňovaný priemerovanou skladovou cenou.
 • FIFO cena + marža – pri tomto type výpočtu predajnej ceny v čase predaja program pripočíta ku FIFO cene skladovej karty zadanú maržu. Tento typ výpočtu je možné použiť pre sklad, ktorý je oceňovaný FIFO skladovou cenou.
 • Fixná predajná cena – konkrétna cena v eurách na danej skladovej karte.
 • Fixná v cudzej mene – konkrétna cena v cudzej mene na danej skladovej karte.

V programe je možné vytvoriť viacero cenových úrovní, v ktorých môže byť použitý rôzny typ výpočtu predajnej ceny. Pomocou tlačidla Nastav ako predvolenú je možné nastaviť jednu z vytvorených cenových úrovní ako predvolenú. Na základe predvolenej cenovej úrovne bude program dopĺňať do výdajky a do dokladov fakturácie predvolenú predajnú cenu.

Zoznam skladových kariet sa nachádza v menu Sklad – Skladové karty. Nové skladové karty
pridávame pomocou tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára.

Potvrdením tlačidla Pridaj sa otvorí nový formulár, do ktorého je potrebné doplniť údaje o karte:

 • v bunke Sklad zvolíme sklad, na ktorý bude daná skladová karta priradená,
 • do bunky Názov skladovej karty je potrebné doplniť jedinečný názov karty,
 • bunka Hmotn. MJ sa vypĺňa pre tie karty, ktoré vstupujú do hlásenia Intrastat alebo je
  potrebné pre danú kartu evidovať výšku recyklačného koeficientu,
 • bunka Objem MJ slúži na evidovanie objemu materiálu alebo tovaru a ťahá sa do dokladov
  fakturácie,
 • bunka Rec. koef. slúži na rozpočítanie vedľajších nákladov na účely recyklačných poplatkov,
 • bunky Merná jednotka, typ karty, číslo karty program doplní automaticky podľa nastavenia
  číslovania, ktoré si užívateľ nastavuje v menu Firma – Nastavenia – Číslovanie dokladov.
 • príznak posielať do e-shopu zapíname, ak máme prepojený e-shop s programom OMEGA
  a chceme, aby bola skladový karta exportovaná do eshopu.

 Číslo a názov skladovej karty neodporúčame v priebehu roka meniť. Je to z toho
dôvodu, že ak sme kartu použili v nejakých dokladov, neprejavila by sa zmena karty na
doklade.

 

Na skladovej karte môžeme doplniť ešte ďalšie údaje ako napríklad:

Záložka KARTA:

 • cudzí názov – slúži na doplnenie názvu v cudzom jazyku alebo ďalší popis karty,
 • voľná položka – je možné využiť na zadanie konkrétneho parametra skladovej karty. Samotný
  text Voľná položka je editovateľný, je možné ho prepísať podľa potreby.
 • skladová cena nie je editovateľná. Hodnotu do tejto bunky doplní program automaticky po
  zadaní pohybu na skladovej karte.
 • v záložke Nastavenie sa zadávajú údaje o minimálnom a maximálnom množstve, prípadne
  ďalšie nastavenia,
 • v záložke Automatické zaúčtovanie sa nastavujú účty pre zaúčtovanie pohybov skladu. V
  prípade, že sú účty doplnené v nastaveniach skladu, program tieto účty automatický doplní
  do pridávanej skladovej karty.
 • záložka Registračná pokladnica slúži na doplnenie údajov pre komunikáciu s registračnou pokladnicou.
 • záložka Merná jednotka pre jednotkovú cenu slúži na zaevidovanie mernej jednotky, pre ktorú je stanovená jednotková cena. Tento údaj sa používa pri tlači niektorých zostáv cenoviek.

Záložka PREDAJNÉ CENY:

 • v tejto záložke sa dopĺňajú všetky predajné ceny skladovej karty. Novú cenu je možné doplniť pomocou tlačidla Pridaj. V prípade, že na skladovej karte zatiaľ nie je doplnená žiadna predajná cena, je možné tento číselník naplniť hromadne pomocou tlačidla Štandardné.

 Záložka DODÁVATELIA:

 • vyplnenie tejto záložky nie je povinné. Dodávateľa pridávame v prípade, že má účtovná jednotka dodávateľov, od ktorých odoberá opakovane rovnaký druh tovaru za rovnakú cenu. Po vyplnení údajov o dodávateľovi v príjemke nebude potrebné zadávať nákupnú cenu, ale program ju doplní automaticky.

Záložka VLASTNOSTI:

 • táto záložka slúži na rozdelenie skladových kariet podľa druhu, prípadne podľa konkrétnych vlastností. Na základe pridelených vlastností môžeme doklady neskôr hromadne filtrovať alebo označovať. Záložka Vlastnosti je rozdelená na dve časti. Ľavá časť obsahuje číselník vlastností, do ktorého je potrebné naplniť jednotlivé druhy vlastností. Následne je možné požadovanú vlastnosť priradiť skladovej karte. Priradená vlastnosť bude zobrazená v pravej časti záložky.

Záložka EKVIVALENTY:

 • táto záložka je informatívna a je možné v nej evidovať skladové karty rovnakého prípadne podobného charakteru.

Záložka POLOŽKY MAKROKARTY:

 • makrokarta je karta zložená z viacerých položiek, pričom jednotlivé položky je možné predávať samostatne. Makrokarta v sklade plus môže byť skladačka, ktorá je poskladaná z iných skladových kariet bez použitia procesu výroby alebo výrobok, ktorý počas výroby môže prechádzať jednoduchým výrobným cyklom.

Záložka INÉ:

 • slúži na evidovanie doplňujúcich údajov o skladovej karte. Je možné tu doplniť iný názov karty, prípadne odvodenú mernú jednotku. Odvodenú mernú jednotku odporúčame vyplniť v tom prípade, ak je daná skladová karta predávaná napríklad na kusy a zároveň aj na balenia.

Záložka INTRASTAT:

 • záložku vypĺňame, ak má účtovná jednotka povinnosť podávať hlásenie Intrastat. Záložka Intrastat sa zobrazí iba, ak je v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – Intrastat zapnutá voľba Používať intrastat.

Záložka SÚBORY:

 • slúži na priradenie ľubovoľného dokumentu ku skladovej karte. Je možné priložiť napríklad dokument programu Word alebo obrázok. Všetky pripojené obrázky sa uložia s príponou BMP. Avšak priložené súbory zvyšujú veľkosť databázy, čo môže spôsobiť spomalenie programu.

Skladové karty je možné na jednom sklade vytvárať aj kópiou z existujúcich kariet na inom sklade priamo v menu Sklad – Skladové karty cez voľbu Funkcie – Ďalšie funkcie – Skopíruj na iný sklad.

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link