Čerpanie zo sociálneho fondu

Každý zamestnávateľ má povinnosť tvoriť sociálny fond, ak zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ môže sociálny fond poskytnúť svojim zamestnancom ako príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na rekreácie a celkovo na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

 

Príspevky zo sociálneho fondu môžu mať peňažný alebo nepeňažný charakter.

Peňažné príspevky sú napríklad príspevok na dopravu, príspevok pri narodení dieťaťa či sociálna výpomoc v rôznej forme (príspevok pri dlhšie trvajúcej PN a iné).

Nepeňažné príspevky sú napríklad vianočné kolekcie, lístky na rôzne kultúrne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy či darčekové poukážky. Nepeňažným príspevkom je teda všetko to, čo zamestnanec dostane od zamestnávateľa v inej ako finančnej podobe.

Ako peňažné, tak aj nepeňažné príspevky poukazované zo sociálneho fondu sú predmetom dane a z týchto príspevkov sa odvádza aj sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa pri poskytnutí nepeňažného príspevku zamestnávateľ rozhodne, že za zamestnanca zaplatí odvody a daň, je potrebné pri použití zložky mzdy 521 – Nepeňažný príspevok zo SF označiť pole Čiastka s navýšením.

Príspevky zo sociálneho fondu zadávate v programe Olymp prostredníctvom zložiek mzdy:

512 – príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom

                            513 – sociálna výpomoc zo SF

                            515 – odmena zo SF pri životnom alebo prac. jubileu        

                            521 – nepeňažný príspevok zo SF

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via