Menu

Čistý obrat pre odklad platenia odvodov

Splatnosť odvodov na zdravotné poistenie zamestnávateľa a povinné sociálne poistenie zamestnávateľa za mesiac marec 2020:

  • termín splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie za zamestnávateľa sa posúva do 31. 07. 2020,
  • termín splatnosti povinného poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa sa posúva do 31. 12. 2020.

Splatnosť uvedených odvodov si môžu odložiť iba tí zamestnávatelia, ktorých tržby klesli o40 % (vrátane) a viac  

  
Pre tieto účely sa tržbou rozumie čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve. Do čistého obratu sa zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. V účtovnej jednotke, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov, sa zahŕňajú do čistého obratu aj iné výnosy po odpočítaní zliav.
Vo všeobecnosti to znamená, že čistým obratom je hodnota výnosov účtovaných na účte 601 – Tržby za vlastné výrobky, 602 – Tržby z predaja služieb a 604 – Tržby za tovar.  

   

Ako určiť pokles čistého obratu? 

Nariadenie vlády č. 76/2020 ustanovuje tri spôsoby určenia poklesu čistého obratu. Zamestnávateľ si porovná výšku čistého obratu za marec 2020 jedným zo spôsobov:   

  • s marcom 2019 
  • s mesačným priemerom roka 2019 v prípade, ak zamestnávateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok 

Ak zamestnávateľ vykonával činnosť počas celého roka 2019, môže si vybrať jeden z vyššie uvedených spôsobovktorý je pre neho vyhodnejší. 

  • s februárom 2020 v prípade, ak zamestnávateľ v marci 2019 činnosť nevykonával.  

 

Ako zistiť hodnotu čistého obratu v OMEGE?  

Údaje potrebné pre vyčíslenie poklesu tržieb je možné získať dvoma spôsobmi. Pre malú a veľkú účtovnú jednotku pomocou Výkazu ziskov a strát a pre mikro účtovnú jednotku z výsledovky. 

1. Malá aveľká účtovná jednotka 

Pre obidva typy účtovných jednotiek odporúčame použiť Výkaz ziskov a strát – informatívny.  Zostavu vyberieme cez menu Prehľady – Výkaz ziskov astrát v databáze roku 2020. 

 Kritéria si zvolíme podľa toho, voči ktorému obdobiu ideme porovnávať tržbu za marec 2020. 

V riadku č. 01 Čistý obrat (časť účttr. 6 podľa zákona) Výkazu ziskov a strát nájdeme potrebné údaje.  

 

 

Z údajov vo výkaze je potrebné ručne vypočítať percentuálny pokles tržieb v marci 2020.  

Porovnanie tržieb z 3/2020 s tržbami z 3/2019  

Ak porovnáme čistý obrat z marca 2020 s čistým obratom z marca 2019 v zobrazenej zostave, pokles čistého obratu bude o 34 % ((150 000 – 100 000) / 150 000), zaokrúhlené na celé číslo nahor. V tomto prípade by zamestnávateľ nemal nárok na odklad splatnosti poistného. 

  • Ak porovnávame tržbu za 3/2020 s mesačným priemerom roka 2019 – stačí zmeniť kritéria: Mesiac od Január do December a zistíme čistý obrat za celý rok 2019. V tomto prípade, v závislosti od hodnoty mesačného priemeru, mohlo dôjsť k poklesu tržieb nad 43% a môžeme si odklad odvodov uplatniť.
  • Prípadne, pri zobrazení výkazu za obdobie od Február do Február – porovnáme tržbu za 3/2020 s tržbou za  2/2020, ak sme v 3/2019 činnosť nevykonávali.

 2. Mikro účtovná jednotka 

V databáze roku 2020 cez hlavné menu Prehľady – Výkaz ziskov  a strát vyberieme zostavu Výsledovka jednoduchá za SZČP – Výsledovka SZČP sumárna 

 

V zobrazenej zostave si ručne spočítame hodnoty tých výnosových účtov, ktoré v zmysle § 2 ods.15 zákona o účtovníctve tvoria čistý obrat.  

Podrobné informácie o účtoch, ktoré tvoria čistý obrat, ako aj o spôsobe výpočtu poklesu tržieb a ich uplatnenie nájdeme v legislatívnej infospráve.
Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikovania.
KROS
Copy link