Menu

Daňové priznanie motorových vozidiel – na čo nezabudnúť?

Termín na podanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži. Pripravili sme pre vás pár tipov, na čo nezabudnúť a odpovede na najčastejšie otázky na Hotline.

Vo verzii 24.10 je zapracované aktuálne tlačivo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DMVv20) pre rok 2020.

 

Vyplnenie daňového priznania

DPMV si zobrazíme cez menu Prehľady – Daň z motorových vozidiel. Údaje sa do formulára načítajú:

 • automaticky:
  • firemné iniciály na základe údajov vyplnených v menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje;
  • údaje do III. oddielu, ako napríklad dátum prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane, daň alebo pomerná časť dane a ďalšie na základe údajov z Číselníka – Autá;
  • výška predpokladanej dane – r. 40;
 • ručne:
  • údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie nachádzajúce sa na druhej strane;
  • sumu zaplatených preddavkov – r. 37.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Aby program správne vyplnil v daňovom priznaní sadzbu dane pre motorové vozidlo a počet mesiacov, počas ktorých je auto predmetom dane, vyplníme pre dané auto v Číselníku áut dátum vzniku a dátum zániku (v záložke Vznik/Zánik DP).

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie, okrem:

 • vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie – daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo počas jedného kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle (napr. predaj vozidla): daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v SR,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • k zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Ak máme v Číselníku áut auto, ktoré má vyplnený dátum zániku daňovej povinnosti rok 2019 (záložka Vznik/zánik DP), pri prechode do nového roka sa nám prenesie aj toto vozidlo. Ak vozidlo nebude predmetom dane v roku 2020, v záložke Údaje pre DP ručne vypneme voľbu Zaradiť motorové vozidlo do daňového priznania.

Výška predpokladanej dane

Predstavuje súčet upravenej ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Neprihliada sa preto na zmenu úpravy dane, ktorá prebehne v nasledujúcom kalendárnom roku. Predpokladanú daň vypočítame teda tak, že si určíme ročnú sadzbu dane a upravíme ju v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla do 31. 01. 2021.

Predpokladanú daň automaticky nepočítame pre:

 • vozidlá, ktoré majú zadaný dátum zániku daňovej povinnosti (vyplnený r. 02),
 • vozidlá, ktoré sú počas celého zdaňovacieho obdobia oslobodené od dane (vyplnený r. 11 a označená možnosť „vozidlo bolo oslobodené počas celého zdaňovacieho obdobia“),
 • vozidlá, ktoré majú v r. 10 vybrané „Daňovník podľa § 3 zákona písm. e)”.

Pri znížení ročnej sadzby dane o 50 % (zapnutá voľba na r. 15) sa zníži predpokladaná daň o 50 %. Výpočet sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Platba dane

Okrem samotného podania daňového priznania sme povinní do 31. marca 2021 daň z motorových vozidiel aj zaplatiť. Daň uhradíme na nasledujúci účet:

Číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN – Generátor/validátor.

 

Podľa § 9 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Od 01. 01. 2020 nie je daňovník po prerušení podnikania povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktorých splatnosť nastala po prerušení podnikania.

Preddavky na daň

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí. Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné. Štvrťročné preddavky je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.

Pre zdaňovacie obdobie 2021 máme povinnosť zaplatiť štvrťročné preddavky vo výške jednej tretiny predpokladanej dane a to do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka.

 

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.

Pre zdaňovacie obdobie 2021 máme povinnosť zaplatiť mesačné preddavky vo výške jednej devätiny predpokladanej dane a to do konca štvrtého až dvanásteho  kalendárneho mesiaca.

 

Pre zdaňovacie obdobie 2020 platí, že preddavky na daň, ktoré sme zaplatili v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovnáme v celoročnej dani v lehote na podanie daňového priznania, teda do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia 2020.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link