Daňové priznanie motorových vozidiel – na čo nezabudnúť?

Termín na podanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži. Pripravili sme pre vás pár tipov, na čo nezabudnúť a odpovede na najčastejšie otázky na Hotline.

Vo verzii 24.10 je zapracované aktuálne tlačivo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DMVv20) pre rok 2020.

 

Vyplnenie daňového priznania

DPMV si zobrazíme cez menu Prehľady – Daň z motorových vozidiel. Údaje sa do formulára načítajú:

 • automaticky:
  • firemné iniciály na základe údajov vyplnených v menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje;
  • údaje do III. oddielu, ako napríklad dátum prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane, daň alebo pomerná časť dane a ďalšie na základe údajov z Číselníka – Autá;
  • výška predpokladanej dane – r. 40;
 • ručne:
  • údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie nachádzajúce sa na druhej strane;
  • sumu zaplatených preddavkov – r. 37.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Aby program správne vyplnil v daňovom priznaní sadzbu dane pre motorové vozidlo a počet mesiacov, počas ktorých je auto predmetom dane, vyplníme pre dané auto v Číselníku áut dátum vzniku a dátum zániku (v záložke Vznik/Zánik DP).

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie, okrem:

 • vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie – daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo počas jedného kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle (napr. predaj vozidla): daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v SR,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • k zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Ak máme v Číselníku áut auto, ktoré má vyplnený dátum zániku daňovej povinnosti rok 2019 (záložka Vznik/zánik DP), pri prechode do nového roka sa nám prenesie aj toto vozidlo. Ak vozidlo nebude predmetom dane v roku 2020, v záložke Údaje pre DP ručne vypneme voľbu Zaradiť motorové vozidlo do daňového priznania.

Výška predpokladanej dane

Predstavuje súčet upravenej ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Neprihliada sa preto na zmenu úpravy dane, ktorá prebehne v nasledujúcom kalendárnom roku. Predpokladanú daň vypočítame teda tak, že si určíme ročnú sadzbu dane a upravíme ju v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla do 31. 01. 2021.

Predpokladanú daň automaticky nepočítame pre:

 • vozidlá, ktoré majú zadaný dátum zániku daňovej povinnosti (vyplnený r. 02),
 • vozidlá, ktoré sú počas celého zdaňovacieho obdobia oslobodené od dane (vyplnený r. 11 a označená možnosť „vozidlo bolo oslobodené počas celého zdaňovacieho obdobia“),
 • vozidlá, ktoré majú v r. 10 vybrané „Daňovník podľa § 3 zákona písm. e)”.

Pri znížení ročnej sadzby dane o 50 % (zapnutá voľba na r. 15) sa zníži predpokladaná daň o 50 %. Výpočet sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Platba dane

Okrem samotného podania daňového priznania sme povinní do 31. marca 2021 daň z motorových vozidiel aj zaplatiť. Daň uhradíme na nasledujúci účet:

Číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor IBAN – Generátor/validátor.

 

Podľa § 9 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Od 01. 01. 2020 nie je daňovník po prerušení podnikania povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktorých splatnosť nastala po prerušení podnikania.

Preddavky na daň

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí. Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné. Štvrťročné preddavky je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.

Pre zdaňovacie obdobie 2021 máme povinnosť zaplatiť štvrťročné preddavky vo výške jednej tretiny predpokladanej dane a to do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka.

 

Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.

Pre zdaňovacie obdobie 2021 máme povinnosť zaplatiť mesačné preddavky vo výške jednej devätiny predpokladanej dane a to do konca štvrtého až dvanásteho  kalendárneho mesiaca.

 

Pre zdaňovacie obdobie 2020 platí, že preddavky na daň, ktoré sme zaplatili v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovnáme v celoročnej dani v lehote na podanie daňového priznania, teda do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia 2020.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link