Darovanie 2 %

 

Daňovník môže každý rok darovať 2 %, resp. 3 % zo sumy zaplatenej dane neziskovej organizácii (občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, … ). Zoznam všetkých prijímateľov nájdete na www.dvepercenta.sk.

Kedy môže zamestnanec darovať % zo zaplatenej dane?

Zamestnanec môže poukázať 2 % zaplatenej dane, v prípade, ak mu vyšiel podiel zaplatenej dane v dostatočnej výške (aspoň 3 eur). Výpočet podielu zo zaplatenej dane vychádza z čiastky dane, ktorá je uvedená v riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane.

Povinnosť zamestnávateľa

Ak chce zamestnanec darovať % zo svojej zaplatenej dane, zamestnávateľovi to vyznačí v Žiadosti o vykonanie RZD v časti VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.  Po vykonaní RZD vystaví zamestnávateľ zamestnancom, ktorí o to požiadali, do 15. 4. 2021 tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Ak zamestnanec poskytne zamestnávateľovi údaje o príjemcovi 2 % dane, môžete ho zadať priamo vo vytvorenom Ročnom zúčtovaní dane na záložke Podklady pre zúčtovanie dane v časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi. Následne OLYMP umožní vytlačiť Vyhlásenie s vyplnenými údajmi, bez nutnosti ďalšieho ručného dopĺňania. Toto však nie je zákonná povinnosť zamestnávateľa.

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní danePotvrdenie o zaplatení dane nájdete cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

 

Ak chce zamestnanec darovať % zo zaplatenej dane a vyjde mu v ročnom zúčtovaní dane nedoplatok, je povinný tento nedoplatok zaplatiť do 30. 4. 2021, aj keď je do výšky 5 €.

Potvrdenie o zaplatení dane je potrebné tlačiť až po zadaní nedoplatku z RZD do výplaty zamestnanca.

 

Na Potvrdení o zaplatení dane Dátum zaplatenia nedoplatku doplníte cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane na záložke Nastavenia dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

Povinnosť zamestnanca

Suma 2 %, resp. 3 % sa vypočíta zo zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje suma znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky, čiže je to daň z Potvrdenia o zaplatení dane z riadku 24. Vypočítaná suma 2 %, resp. 3 % za rok 2020 sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky. Zamestnanec si vyberie príslušnú organizáciu, ktorú vyplní do Vyhlásenia o poukázaní dane spolu s vypočítanou čiastkou 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane Na darovanie 2 % nie je potrebné vedieť číslo účtu prijímateľa, keďže peniaze na účty prevádzajú daňové úrady a nie daňovník. Vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane doručí zamestnanec na akýkoľvek daňový úrad do 30. 4. 2021. Ak zamestnanec zadá nesprávne údaje o prijímateľovi 2 %, resp. 3 %, nárok na poukázanie zanikne.

 Kedy môže zamestnanec darovať 3 % dane ?

Ak zamestnanec vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. Povinnosťou je doložiť písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej práce, ktoré je prílohou Vyhlásenia. Toto potvrdenie žiada zamestnanec od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Ak chcete vytlačiť zamestnancovi Vyhlásenie o poukázaní dane a zamestnanec chce darovať 3 %, na záložke nastavenia dokumentu označíte pole Uviesť sumu do výšky 3 %

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link