Menu

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Počas letných prázdnin, majú študenti čas na oddych od školských povinností, ale aj príležitosť privyrobiť si. Študenti majú možnosť uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ). Spoločne si vysvetlíme základné informácie.

DBPŠ – všeobecne

  • je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
  • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (napr. roznášanie letákov, predaj zmrzliny),
  • rozsah práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ).

Na DBPŠ môže študent vykonávať zárobkovú činnosť najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov.  Súčasťou dohody musí byť platné potvrdenie o návšteve školy.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Pri uplatnení výnimky sa neplatí poistné na starobné, invalidné poistenie a poistné do RFS do výšky 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa (napr. ak 3. 7. končí jedna dohoda DBPŠ a 6. 7. začína ďalšia).

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery. V Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist.

 

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas plynúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2020 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 8. 2020), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdové údaje v časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

  • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
  • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlásiť alebo odhlásiť študenta na dôchodkového poistenia je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

Prihlášku na DP vytvoríte:

  • k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent prekročil príjem
  • k prvému dňu, od mesiaca v ktorom si začal uplatňovať výnimku.

Odhlášku z DP vytvoríte:

  • k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem,
  • k poslednému dňu mesiaca, za ktorý si poslednýkrát uplatňuje výnimku.

Oznamovacie povinnosti vytvoríte v programe OLYMP cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        07.08.2020

KROS
Copy link