Menu

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti

Budú si Vaši zamestnanci v lete čerpať dovolenky a potrebujete na ich zástup dočasne zamestnať dohodárov? Rozhodujete sa medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce?

Dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ) má obmedzený rozsah práce najviac na 10 hodín týždenne. Odmena je splatná najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po vykonaní práce.  

Na základe Dohody o vykonaní práce (DoVP) môže dohodár odpracovať maximálne 350 hodín ročne u jedného zamestnávateľa. Do rozsahu práce sa počíta aj práca vykonávaná na základe inej dohody o vykonaní práce uzatvorenej u toho istého zamestnávateľa. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní časti alebo celej práce.

DoPČ a DoVP je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak bude dohoda neplatná. Obe je možné uzatvoriť len na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.

Evidencia v OLYMPE

Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj – Nová zmluva. Po zadaní dátumu vzniku vyberiete typ dohody.

Pravidelný a nepravidelný príjem

Pri zadávaní DoPČ alebo DoVP je potrebné označiť, či sa jedná o zamestnanca s pravidelným príjmom alebo nepravidelným príjmom.

DoPČ môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem iba v prípade, ak trvá maximálne jeden kalendárny mesiac.

Ak je DoPČ uzatvorená na dlhšie obdobie (najdlhšie na obdobie 12 mesiacov), ide o pravidelný príjem, keďže odmena je splatná najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po vykonaní práce.

DoVP môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj keď je uzatvorená na dlhšie časové obdobie ako 1 mesiac, najdlhšie však na obdobie 12 mesiacov. Pri DoVP je odmena za vykonanie pracovnej úlohy splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

V prípade, ak bude odmena z DoVP splatná po každom mesiaci, v ktorom dôjde k výkonu práce a to najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala, ide o pravidelný príjem.

Výkazy Sociálna poisťovňa

Dohodári pracujúci na základe dohody s pravidelným príjmom sa vykazujú na Mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne.

Dohodári pracujúci na základe dohody s nepravidelným príjmom sa vykazujú na Výkaze poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a to v mesiaci, v ktorom dohoda končí. Ich príjem sa rozpočítava na celé obdobie trvania dohody.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Poberateľ starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môže uplatniť tzv. odvodovú úľavu do 200 eur z platenia dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Úľavu si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa a len na jednu dohodu v mesiaci.

Ak príjem dohodára prekročí 200 eur, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Odvodovú úľavu zamestnávateľ u dohodára neuplatní automaticky. Dohodár je povinný zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia. Zamestnávateľovi  predloží písomné čestné prehlásenie, v ktorom dohodár zároveň čestne vyhlasuje, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Tlačovú zostavu nájdete v OLYMPE cez Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode – dôchodca.

 

Výnimku z dôchodkového poistenia si môže dohodár uplatňovať:

  • odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku dohody,
  • počas trvania dohody od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky.

Prihlasovanie do Sociálnej poisťovne

Na základe zaevidovanej dohody program vytvorí prihlášku do Sociálnej poisťovne.

Vykazovanie na RLFO:

Prihlasovanie do zdravotnej poisťovne

Do zdravotnej poisťovne sa dohodári prihlasujú len na tie dni, ktoré reálne odpracujú.

Výnimkou je situácia, kedy dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni. To znamená, že ak dohodár pracuje, napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási po zániku dohody.

V takomto prípade u dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Vznik a zánik ZP cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracované dni neoznačíte.           

Ak dohodár nevykonáva prácu súvisle aspoň 5 dni v týždni po sebe, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni.

U dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracovaní dni označíte a v kalendári vyklikáte odpracované dni v danom mesiaci

S evidenciou zdravotného poistenia pre dohodárov si môžete pomôcť videonávodom na prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne. Nájdete ho na https://www.kros.sk/kros-academy/prihlasovanie-dohodarov-do-zp/ .

Dohodára prihlásite do zdravotnej poisťovne kódom 2D Z a odhlásite kódom 2D K.

Fyzická osoba pracujúca na DoPČ a DoVP s priznaným starobným, predčasným, invalidným, invalidným výsluhovým a výsluhovým dôchodkom s dovŕšeným dôchodkovým vekom neplatí odvod do zdravotnej poisťovne. Zdravotnú poisťovňu u nej v Personalistike nepridávajte.

 

Pre DoPČ zaevidujete na karte Zložky mzdy v Personalistike zložku mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti. Pre DoVP použijete zložku mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       21.06.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty