Menu

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce (DVP) sa uzatvára písomne. Uvedená musí byť pracovná úloha, dohodnutá odmena , doba dokedy sa má úloha vykonať a rozsah práce.

Dohodu zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj. Zadáte dátum vzniku dohody a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete DVP. 

Na základe tejto evidencie vytvorí OLYMP prihlášku do Sociálnej poisťovne. Vykazovanie na RLFO :

Výnimka z dôchodkového poistenia:

Poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môžu na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Do výšky príjmu 200 € dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak príjem dohodára prekročí 200 €, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.    

Dohody môžu byť uzatvorené na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Dohodár pracuje na DVP od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 len v utorok a štvrtok.  Zamestnávateľ sa s ním dohodol, že až po vykonaní práce mu bude vyplatená odmena 600 € v mzde za august 2021.

Keďže odmena bude splatná až po dokončení práce, dohoda bude uzatvorená na nepravidelný príjem.

Evidencia zdravotnej poisťovne:

Do zdravotnej poisťovne sa dohodári prihlasujú len na tie dni, ktoré reálne odpracujú. Výnimkou je situácia, kedy dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni. To znamená, že ak dohodár pracuje, napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási po zániku dohody. Pole „Prihlásenie len na odpracované dni“ neoznačujte.

Keďže dohodár v našom príklade pracuje len utorky a štvrtky, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne len na reálne odpracované dni. V Personalistike na karte Zdravotné poisťovne a záložke Vznik a zánik ZP označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári vykliknete reálne odpracované dni.

Dohodára prihlásite do ZP kódom 2D, prihláškou 2D Z a odhláškou 2D K na konkrétne dni.

Fyzické osoby, ktoré pracujú na DVP a majú priznaný a poberajú starobný, predčasný, invalidný, invalidný výsluhový a výsluhový dôchodok s dovŕšeným dôchodkovým vekom,  neplatia odvod do zdravotnej poisťovne. Týmto dohodárom ZP v Personalistike nepridávajte.

S evidenciou ZP pre dohodárov si môžete pomôcť videonávodom na prihlasovanie dohodárov do ZP. Nájdete ho na https://www.kros.sk/kros-academy/prihlasovanie-dohodarov-do-zp/ .

V mzde pridáte zložku mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce.

Aj pri dohode je potrebné dodržať minimálnu mzdu. Sleduje sa minimálna hodinová mzda 3,58 €/hod. Ak by mzda nedosiahla sumu minimálnej mzdy, OLYMP automaticky doplní do výplaty zložku mzdy 950 – doplatok do minimálnej mzdy.

Rovnako ako zamestnanci na hlavný pracovný pomer majú aj dohodári nárok na mzdové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, v noci a za sťažený výkon práce.

Vykazovanie DVP v Sociálnej poisťovni na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov:

Prehľad poistných odvodov, typ zamestnanca na RLFO a na výkazoch so SP nájdete na našej webovej stránke www.kros.sk v pomôckach pre mzdárov: https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/.

Informácie na dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                             14.06.2021

KROS
Copy link