Menu

Doprihlasovanie dôchodkového poistenia (DP)

Študent, ktorý má uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študentov (DBPŠ) a dôchodca pracujúci na základe Dohody o vykonaní práce (DVP) alebo Dohody o pracovnej činnosti (DPČ) si môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.

Určí si jednu dohodu v mesiaci, z ktorej nebude do 200 € platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie).

Po splnení tejto povinnosti si výnimku z DP môže uplatňovať :

  • odo dňa vzniku dohody, ak písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu
  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky
Oznamovacia povinnosť pri prekročení príjmu

Ak výška príjmu, na ktorú sa uplatňuje výnimka z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný dohodára prihlásiť na dôchodkové poistenie k prvému dňu v mesiaci, kedy prekročil príjem.

Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, dohodára odhlási z dôchodkového poistenia. Odhlášku z DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Na prihlásenie a odhlásenie z DP použijete tieto typy RLFO :

  • kód 11 DBPŠ len DP pravidelný príjem
  • kód 12 DBPŠ len DP nepravidelný príjem
  • kód 19 DVP len DP pravidelný príjem
  • kód 20 DVP len DP nepravidelný príjem
  • kód 21 DPČ len DP pravidelný príjem
  • kód 22 DPČ len DP nepravidelný príjem

Vypracovali sme prehľadnú tabuľku s kódmi RLFO pre Sociálnu poisťovňu.

Prihlášku a odhlášku z dôchodkového poistenia je potrebné odoslať ešte pred zaslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Študent pracuje na DBPŠ s pravidelným príjmom od 2. 9. 2019. Výnimku z DP si uplatňuje od vzniku dohody. Jeho príjem za september je 200 €, za október 260 € a november 200 €.

 

Povinnosťou zamestnávateľa je zaslať RLFO :

prihlášku 2. 9. 2019 kódom 9

prihlášku na DP 1. 10. 2019 kódom 11

odhlášku z DP 31. 10. 2019 kódom 11

Prihlášku a Odhlášku z dôchodkového poistenia s kódom 11 zamestnávateľ odošle najneskôr v lehote splatnosti poistného za príslušný mesiac.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.11.2019

KROS
Copy link