Menu

Douplatnenie daňového bonusu v RZD

Ak si zamestnanec neuplatňoval daňový bonus na dieťa počas roka alebo chce požiadať o uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, môže tak urobiť v ročnom zúčtovaní dane.

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa v RZD?

Daňový bonus (DB) sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti spolu s daňovníkom bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa. Ak sa o dieťa starajú viacerí daňovníci, daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich.

 Aby si zamestnanec mohol uplatniť DB v RZD, musí splniť nasledujúce podmienky:

  • musí vyznačiť túto skutočnosť vŽiadosti o vykonanie RZD a zároveň musí dosiahnuť zdaniteľný príjem podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2021 je to suma 3 738 ),
  • preukázať zamestnávateľovi nárok na DB kópiou rodného listu dieťaťa alebo v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky potvrdením o návšteve školy, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Daňový bonus

 Po splnení podmienok si môže zamestnanec uplatniť DB za rok 2021 v závislosti od veku dieťaťa.

Môže nastať situácia, že zamestnanec si uplatňoval DB mesačne (počas trvania PP splnil podmienky na mesačné uplatňovanie DB). PP trval iba 3 mesiace a zvyšok roka bol zamestnanec nezamestnaný. Ročný nárok na DB nesplnil (výška jeho zdaniteľného príjmu bola menej ako  3 738 €), ale vracať ho nebude, lebo mesačné podmienky nároku boli riadne splnené. Ak by nastala opačná situácia, že si zamestnanec DB mesačne neuplatňoval a chcel by si ho douplatniť v RZD za mesiace, kedy mu naň vznikol nárok, nebude to možné. V RZD sa sleduje ročné splnenie podmienok.

Ako na to v OLYMPE

Zamestnanec si počas celého roka 2021 neuplatňoval DB mesačne. Chce si ho douplatniť pri vykonaní RZD, splnil všetky podmienky na jeho uplatnenie a zamestnávateľovi predložil potrebné doklady. Má 3 deti vo veku 4, 12 a 16 rokov.

Na záložke Ročné zúčtovanie v riadku 09 Nárok na daňový bonus v úhrne na všetky deti kliknete na ikonu dokumentu s ceruzou. Doplníte rodné čísla detí a označíte mesiace, za ktoré si chce zamestnanec uplatniť DB. Program si sám odsleduje podľa veku dieťaťa, v akej výške sa má daňový bonus na dieťa za daný mesiac uplatniť (základný, zvýšený, dvojnásobný). Po potvrdení formulára program automaticky doplní v riadku 09 – Nárok na daňový bonus celkovú výšku nároku na daňový bonus za všetky deti.

 

Keďže si zamestnanec neuplatňoval DB počas roka u žiadneho zamestnávateľa, v riadku 10 je nula. Do riadku 11 program doplní rozdiel riadkov 09 a 10. V tomto prípade je to preplatok na DB v sume 1 212,06 €.

V OLYMPE si môžete za konkrétnych zamestnancov skontrolovať výšku vyplateného daňového bonusu, napr. na tlačive Potvrdenie o zdaniteľnej mzde. Nájdete ho cez menu Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, pričom pred tlačou je potrebné si nastaviť obdobie rok 2021.

 Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

 Daňovník tak môže urobiť iba ročne buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní. V žiadosti o vykonanie RZD zamestnanec vyplní časť IV. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY a priloží potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré mu vystaví jeho banka.

Suma daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky je 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, maximálne 400 € ročne. Výška úrokov sa vypočíta z poskytnutého úveru na bývanie najviac však zo sumy 50 000 € na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie.

 

Ako na to v OLYMPE

Zamestnanec počas 8 mesiacov roka 2021 zaplatil úroky vo výške 850 €. Splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

50 % zo sumy zaplatených úrokov (850 €) predstavuje 425 €. Úver sa však neúročil počas celého roka, preto je potrebné zohľadniť maximum 400 € podľa počtu mesiacov úročenia. 400/12 = 33,33 x 8 mesiacov = 266,64 €. Nakoľko ročné maximum bolo prekročené (266,64 € < ako 425 €),  zamestnancovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 266,64 €. Program túto hodnotu uvedie do riadku 15 – Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. V prípade, ak by sa úver úročil počas celého roka, program odsleduje dodržanie sumy 400 €, ktorú si zamestnanec môže ročne maximálne ako bonus na zaplatené úroky uplatniť. 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       15.02.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty