Douplatnenie daňového bonusu v RZD

Ak si zamestnanec neuplatňoval daňový bonus na dieťa počas roka alebo požiadal o uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, môžete tak urobiť v Ročnom zúčtovaní dane.

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na dieťa v RZD?

Daňový bonus (DB) sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti spolu s daňovníkom. Aby si zamestnanec mohol uplatniť DB v RZD, musí splniť nasledujúce podmienky:

  • musí vyznačiť túto skutočnosť v Žiadosti o RZD a zároveň musí dosiahnuť príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2020 je to suma 3 480 EUR),
  • preukázať zamestnávateľovi nárok na DB kópiou rodného listu dieťaťa alebo v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky potvrdením zo školy, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Od januára 2020 bolo možné uplatniť si DB vo výške 22,72 EUR mesačne na 1 vyživované dieťa. Ročná suma DB za rok 2020 je v sume 272,64 EUR (12 x 22,72).

Aj v roku 2020 si rodič mohol uplatniť na vyživované deti do dovŕšenia 6 rokov veku dvojnásobný DB vo výške 45,44 EUR mesačne na 1 dieťa, čo je 545,28 EUR (12 x 45,44).

V dôsledku aktuálnej mimoriadne situácie nemohli niektorí zamestnanci počas roka 2020 vykonávať prácu, a tak nedosiahli výšku zdaniteľných príjmov potrebnú pre priznanie DB. Pri vykonaní RZD za rok 2020 platí, že ak zamestnanec nedosiahol príjmy aspoň vo výške 3 480 EUR, pre uplatnenie DB sa započítavajú aj niektoré príjmy oslobodené od dane, napr. pandemické nemocenské, pandemické ošetrovné, …

V OLYMPE doplníte výšku príjmov oslobodených od dane pre uplatnenie DB vo vygenerovanom RZD v časti 09 v riadku Príjmy oslobodené od dane pre uplatnenie DB.

Zamestnanec si uplatňoval DB mesačne (počas trvania PP splnil podmienky na mesačné uplatňovanie DB). PP trval iba 3 mesiace a zvyšok roka bol zamestnanec nezamestnaný. Ročný nárok na DB nesplnil, ale vracať ho nebude, lebo mesačné podmienky nároku boli riadne splnené. Ak by nastala opačná situácia, že si zamestnanec DB mesačne neuplatňoval a chcel by si ho douplatniť v RZD za mesiace, kedy mu naň vznikol nárok, nebude to možné. V RZD sa sleduje ročné splnenie podmienok.

Ako na to v OLYMPE

 

Zamestnanec si počas celého roka 2020 neuplatňoval DB mesačne. Má 3 deti (z toho 1 dieťa do 6 rokov), splnil všetky podmienky na jeho uplatnenie a chce si ho douplatniť v RZD.

Kliknete na ikonu dokumentu s ceruzou, doplníte rodné čísla detí a označíte mesiace, za ktoré si chce uplatniť DB. Program podľa veku dieťaťa si sám odsleduje, u ktorého z detí sa má vyplatiť dvojnásobný bonus. Po potvrdení formulára program automaticky doplní riadok 09 – Nárok na daňový bonus.

Keďže si neuplatňoval DB u žiadneho iného zamestnávateľa, v riadku 10 je nula. Do riadku 11 program doplní rozdiel riadkov 09 a 10. V tomto prípade je to preplatok na DB v sume 1 090,56 EUR.

V OLYMPE si môžete za konkrétnych zamestnancov skontrolovať obdobie poberania daňového bonusu, a to napr. na tlačive Potvrdenie o príjme. Nájdete ho cez menu Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o príjme – Potvrdenie o príjme, pričom pred tlačou je potrebné nastaviť si obdobie od január 2020 do december 2020.

Kedy a ako si môže zamestnanec uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňovník tak môže urobiť iba ročne buď v Ročnom zúčtovaní dane alebo v Daňovom priznaní. V žiadosti o RZD musí daňovník vyplniť časť IV. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY a priložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré mu vystaví jeho banka.

Suma daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky je 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, maximálne 400 EUR ročne. Výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50 000 EUR na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie.

Ako na to v OLYMPE

Zamestnanec počas 11 mesiacov roka 2020 zaplatil úroky vo výške 850 EUR. Splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu.

Daňový bonus na zaplatené úroky program vypočítal ako 50 % zo sumy 850 EUR, čo je 425 EUR. V prípade, že sa úver úročil len časť roka, maximum sa znižuje podľa počtu mesiacov úročenia úveru.  V tomto prípade je maximum 400 / 12 x 11 = 366,63 EUR. Preto program uviedol do riadku 15 nárok na daňový bonus len vo výške maxima, t. j. 366,63 eur. Program sleduje maximálnu sumu 400 EUR. Ak sa úver neúročil celý rok, tak potom program na základe počtu mesiacov upravuje maximum.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           4.3.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link