Menu

Dovolenka z minulého roka

S novým rokom vznikne zamestnancom nový nárok na dovolenku za kalendárny rok 2021. Netreba však zabudnúť ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Ako správne zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky?

Nárok na dovolenku

Pre automatické sledovanie a výpočet nároku na dovolenku programom OLYMP odporúčame zadať u zamestnanca v Personalistike na karte Mzdové údaje v časti Dovolenka – ročný nárok. Na základe tohto nastavenia program na začiatku roka automaticky pridá zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok. Tým zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, prizná pomernú časť dovolenky, ale až po splnení podmienky odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky, ale očakáva manuálne zadanie užívateľom. Znamená to, že je potrebné pridávať dovolenkový nárok manuálne existujúcemu zamestnancovi vždy na začiatku roka alebo pri evidencii nového zamestnanca.

Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý zobrazuje iba nárok zamestnanca na dovolenku za daný mesiac. V praxi teda uvádza program skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru.   

Prenos dovolenky

Zamestnancom, ktorí si k 31. 12. 2020 nevyčerpali dovolenku z roku 2020, sa zostatok tejto dovolenky prenesie do roka 2021. Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v mesiaci január 2021 cez Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky s označením voľby „S prenosom zostatku z predošlého roku.“ Túto funkciu odporúčame použiť až po spracovaní miezd za december v odomknutom mesiaci január. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky v aktuálnom roku. Prepočet dovolenky je možné spustiť buď pre všetkých zamestnancov alebo len pre zvolenú skupinu zamestnancov zadaných v Personalistike (aktuálny riadok, zobrazení alebo označení zamestnanci).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        19.1.2021

KROS
Copy link