Menu

Evidencia jázd a jej funkcie

Uplatnenie daňových výdavkov

Právnická osoba si môže uplatňovať výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky 3 spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník sa môže rozhodnúť vybrať si ten spôsob, ktorý je pre neho najvhodnejší.

Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania podľa tohto ustanovenia. Pri všetkých troch možnostiach je však daňovník povinný preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Pri určení daňových výdavkov na PHL rozlišujeme 3 spôsoby uplatňovania výdavkov na spotrebu PHL:

1.      Uplatňovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL na základe paušálnych výdavkov sa môžu výdavky uplatniť do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie, podľa primeraného počtu najazdených kilometrov a stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Nemusí sa viesť kniha jázd a prepočítavať spotreba PHL.

  • Do daňových výdavkov môžeme uplatniť výdavky len do výšky 80% z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné ZO.
  • Celkový počet najazdených kilometrov nameraných podľa stavu tachometra musí byť primeraný.
  • Primeranosť môže správca dane kontrolovať a overiť si aj správnosť vykazovanej spotreby PHL. Kontrolovať môže počet najazdených kilometrov a porovnávať, či zodpovedá nákupu PHL, ktorý daňovník uviedol.

2.      Uplatňovanie výdavkov na základe dokladov o nákupe PHL

Pri tomto spôsobe sa výdavok uplatňuje najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému prevádzky vozidiel – navigačných systémov. Daňovník preukazuje výdavky dokladmi o nákupe PHL, evidenciou jázd a spotrebou PHL z navigačných systémov.

3.   Uplatňovanie výdavkov na základe spotreby uvedenej v Osvedčení o evidencii vozidla alebo v Technickom preukaze

V tomto prípade sa výdavky na spotrebované PHL zahrnú do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v Osvedčení o evidencii vozidla alebo v Technickom preukaze. Je potrebné viesť podrobnú evidenciu- Knihu jázd.

Funkcie v evidencii jázd

V programe OMEGA zaevidujeme jazdy cez menu Evidencia – Jazdy.

Táto evidencia obsahuje prehľad všetkých jázd. V záložke Upresni si vieme vyfiltrovať, pre ktoré auto chceme zobraziť jazdy a pomocou záložky Funkcie vykonáme uzávierku jázd.

Zadanie štandardnej jazdy

Novú jazdu vytvoríme cez bunku Pridaj. V prípade, že sa nám pravidelne opakujú jednotlivé jazdy, môžeme si ich prednastaviť v zozname štandardných jázd zakliknutím lupky.

Dostaneme sa do formulára Výber Trasy, kde si cez voľbu Pridaj vytvoríme štandardnú jazdu.

Zadefinujeme si často opakujúce sa údaje, ktoré pravidelne vypĺňame v jazde napr. osobu, rovnaký účel, čas odchodu alebo príchodu, rovnaké medzizastávky a pod. Štandardných jázd si môžeme vytvoriť ľubovoľný počet. Pri výbere jazdy a stlačení tlačidla Použiť sa nám automaticky vyplnia všetky polia, ktoré sme si na jazde prednastavili.

Do jazdy už len doplníme ostatné údaje, ktoré neboli zadefinované a uložíme cez voľbu Ok.

 

Automatická kontrola tachometra

Túto funkciu nájdeme pod záložkou Funkcie v menu Evidencia – Jazdy.

Voľbu si ponecháme zapnutú v prípade, že pri jednotlivých jazdách zadávame len počet ubehnutých kilometrov a nevypĺňame pole Tachometer. Po uložení jazdy program automaticky doplní stav Tachometra.

V prípade, že túto voľbu nebudeme mať zapnutú, tachometer automaticky usporiadame pomocou tlačidla Okamžite. Túto funkciu je možné použiť len na konkrétne auto, ktoré vyberieme v záložke Upresni.

Pomocný formulár pre zadanie vzdialenosti

Ak nepoznáme vzdialenosti medzi slovenskými mestami, pomôže nám funkcia pre výpočet vzdialenosti. Nájdeme ju v jazde v časti Počet ubehnutých kilometrov po stlačení tlačidla lupa.

V databáze vzdialeností sú uvedené len vzdialenosti medzi slovenskými mestami a obcami.

Vo formulári Vzdialenosti sú zoradené mestá pod sebou, tak ako sú zadané na jazde: Štart, Miesto rokovania a Cieľ.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty