Menu

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Zamestnávateľ má povinnosť zasielať do Sociálnej poisťovne (SP) Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) po ukončení hlavného pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (ak sa z nej odvádzal odvod na dôchodkové poistenie) alebo iného pracovného pomeru. ELDP je potrebné do SP zaslať v elektronickej podobe, a to v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanec a zamestnávateľa.

Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie ELDP požiada SP, lehota na predloženie je osem dní.

 

ELDP v OLYMPE

Elektronický ELDP vytvoríte v OLYMPE cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP. V programe je možno vytvoriť 2 typy ELDP:

1. Evidenčný list dôch. poistenia – použijete pri ukončení pracovného pomeru. V poli obdobie zvolíte posledný mesiac trvania pracovného pomeru, pričom je potrebné mať vygenerovanú poslednú výplatu.

2. Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie – využijete ak Vás SP vyzve zaslať údaje o vymeriavacom základe na dôchodkové poistenie iba za konkrétne obdobie, napr. pri žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Po označení tejto voľby, sa sprístupnia polia Dátum od a do.

 

Vyzvala Vás Sociálna poisťovňa o zaslanie ELDP, pričom požaduje aby bol rok 2019 rozdelený ku konkrétnemu dátumu (napr. k 10. 10. 2019) do 2 riadkov?

 

Zamestnancovi zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Evidencia dôchodkov k 10. 10. 2019 dovŕšenie dôchodkového veku.

Vygenerujete výplatu a vytvoríte si export ELDP za obdobie 10. 2019. Program vytvorí ELDP, ktorý bude v roku 2019 rozdelený do 2 riadkov (1. riadok do 9. 10. 2019 a 2. riadok od 10. 10. 2019).

Ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad. V náhľade môžete upravovať obdobia, vymeriavacie základy, pridávať, resp. odoberať riadky (prostredníctvom znakov +/-). Keď bude ELDP v požadovanom tvare, bude ho možné exportovať do SP a aj vytlačiť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               14.11.2019   

 

KROS
Copy link