Menu

Evidovanie dôchodku a invalidity u zamestnanca

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať priznaný dôchodok alebo zdravotné obmedzenie? Jednoducho ho zadáte v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Na záložke evidujete priznanie konkrétneho dôchodku. Vyberiete typ dôchodku, dátum priznania dôchodku, dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku a odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy.

Prvé tri typy (dovŕšenie dôchodkového veku, žiadosť o invalidný dôchodok, žiadosť o starobný dôchodok) majú len evidenčný charakter a slúžia na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia. Voľba dovŕšenie dôchodkového veku v kombinácií s výsluhovým dôchodkom alebo invalidným dôchodkom má  vplyv už aj na výpočet odvodov.

Ďalšie typy dôchodku (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, …) zadávate pri priznaní určitého typu dôchodku.

Záložka Zdravotné obmedzenia

Záložka slúži na evidenciu zdravotných obmedzení, ako je napr. pokles schopnosti, preukaz ZŤP a pod. V prípade, že zamestnancovi zaevidujete na záložke Evidencia dôchodkov invalidný dôchodok 40 – 70 % alebo nad 70 %, program automaticky pridá pokles schopnosti na záložku Zdravotné obmedzenia.

Ak by zamestnanec už nepoberal invalidný dôchodok, ale stále má zdravotné obmedzenie (napr. z dôvodu, že mu vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku), alebo je držiteľom preukazu ZŤP, zdravotné obmedzenie zaevidujete ručne. Vyplníte mesiac a rok odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                 12.08.2020

KROS
Copy link