Import finančného príspevku na stravu

Do vypočítaných miezd je možné naimportovať zložku mzdy (ZM) 979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Importovať môžete:

  • konkrétnu čiastku spolu aj s počtom dní
  • čiastku na deň aj s počtom dní
  • alebo len počet dní

Na import Vám poslúži pripravená tabuľka vo formáte XLS, ktorú si stiahnete z našej webovej stránky https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/. Tabuľka má názov Import stravného finančný príspevok.

 V tabuľke stačí doplniť údaje:

  • Osobné číslo, pod ktorým evidujete zamestnanca v programe OLYMP,
  • podklady pre import údajov, ktoré chcete naimportovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, prípadne do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF v prípade, že zamestnancom prispievate na stravné zo sociálneho fondu,
  • Stredisko je nepovinný údaj. Môžete tu vyplniť stredisko, na ktoré je zamestnanec priradený v Personalistike.
  • Popis je nepovinný. Môžete pridať vlastný text, ktorý sa prenesie do poľa Popis v ZM, ku ktorej je pridaný.

Ak importujete čiastku aj dni, popis musí byť v oboch stĺpcoch rovnaký.

 

 

1/ Import konkrétnej čiastky a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import pevnej čiastky (EUR) a počtu dní  program naimportuje do ZM_516 čiastku 26 € a do ZM_979 čiastku 54 € v oboch s počtom dní 21. Túto možnosť využijete, ak pri zložkách mzdy 979 a 516 používate typ tarify EUR.

2/ Import čiastky na deň a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import čiastky na deň (EUR/deň) a počtu dní program naimportuje do ZM_516 tarifu 1,50 €/deň a do ZM_979 tarifu 3 €/deň v oboch s počtom dní 22. Táto možnosť sa využíva v prípade, že používate tarifu EUR na deň.

Pri využívaní importu čiastky/čiastky na deňpočtu dní ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF do Personalistiky zamestnancov na kartu Zložky mzdy nezadávajte.

 

3/ Import počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import počtu dní do ZM_979 aj ZM_516 program naimportuje počet dní 19 do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Počet dní sa v tomto prípade doplní do oboch zložiek mzdy, ktoré už sú vo výplate.

Ak chcete do miezd importovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, príp. do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF len počet dní, je potrebné tieto ZM zaevidovať v Personalistike na karte Zložky mzdy s Tarifou EUR na deň a výškou finančného príspevku na stravné od zamestnávateľa na jeden deň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link