Menu

Náhrada mzdy počas skrátenej práce

Od 1. marca 2022 môže zamestnávateľ požiadať o podporu v čase skrátenej práce. Ide o situáciu, kedy je činnosť zamestnávateľa obmedzená vplyvom vonkajšieho faktora v takej miere, že nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa. Ako zaevidujete v Olympe prekážky na strane zamestnávateľa záleží od toho, či sa na zamestnanca podpora poskytne alebo nie.

1. Na zamestnanca sa poskytne podpora v čase skrátenej práce

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov alebo s konkrétnym zamestnancom požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci náhrada mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku.

Výška vyplatenej náhrady mzdy za hodinu môže klesnúť pod minimálnu hodinovú mzdu 3,713  €.

Evidovanie v OLYMPE

Takúto prekážku v práci na strane zamestnávateľa zaevidujete v programe zložkou mzdy 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce. Označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu kvôli obmedzeniu činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora. Ak ponecháte pole Tarifa prázdne, program automaticky vypočíta 80 % priemerného zárobku. Ak zamestnávateľ poskytuje náhradu mzdy vo vyššej sume ako 80 %, je potrebné vyplniť pole Tarifa.

Z vyplatenej náhrady mzdy sa platia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov zo závislej činnosti.

2. Na zamestnanca sa neposkytne podpora v čase skrátenej práce

Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa náhrada mzdy podľa ustanovení § 142 ods. 1 až 4 alebo § 250b ods. 8 Zákonníka práce.

Evidovanie v OLYMPE

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej hodinovej mzdy (v roku 2022 najmenej 3,713 € za hodinu). Použijete zložku mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii, pričom program sleduje, aby hodnota neklesla pod minimálnu mzdu.

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, prípadne pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 100 % priemerného zárobku, použijete zložku mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa s označenou voľbou „vonkajší faktor“.

Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume určenej touto dohodou, najmenej však vo výške 60% jeho priemerného zárobku, použijete zložku mzdy 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka s označenou voľbou „vonkajší faktor.

 Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, kedy mu zamestnávateľ poskytne náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku, použijete zložku mzdy 333 – prekážky v práci – zlá poveternostná situácia.

Od verzie 22.30 je možné na zložke mzdy 330, zložke mzdy 335 a zložke mzdy 337 označiť  pole „vonkajší faktor“. Voľba má vplyv na správne vykazovanie údajov na dokument Zoznam pracovníkov podľa podmienok pre kurzarbeit – podklady (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit).

Zamestnávateľ z dôvodu mimoriadnej situácie požiadal 20. apríla 2022 o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce za marec 2022 na zamestnanca Jána (sú splnené všetky podmienky). Na zamestnanca Milana o podporu nepožiadal, pretože nesplnil všetky podmienky. V marci 2022 mali obaja zamestnanci prekážku v práci na strane zamestnávateľa každý po 50 hodín. Priemerný zárobok Jána je 4 € a priemerný zárobok Milana je 4,50 €.

V akej výške vyplatí zamestnávateľ zamestnancom prekážku v práci na strane zamestnávateľa ?

Zamestnanec Ján (podpora sa poskytne):

náhrada mzdy za prekážky v práci = 0,8  x 4 € = 3,2 € x 50 hod. = 160 €

Zamestnanec Milan (podpora sa neposkytne):

náhrada mzdy za prekážky v práci = 0,8 x 4,5 € = 3,6 € < 3,713 € 

                                                                     3,713 €  x 50 hod. = 185,65 €

V marci 2022 zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi Jánovi náhradu mzdy vo výške 160 € a zamestnancovi Milanovi náhradu mzdy vo výške185,65 €.

Priemerný zárobok zamestnancov si môžete skontrolovať priamo vo vygenerovanej výplate na záložke Ostatné, v časti Priemer na dovolenku a iné náhrady.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 22.04.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2023
Už 15. mája odštartujeme 4. ročník jedinečného Online festivalu vzdelávania. Tento rok bude iný. Okrem trojdňového online vysielania sa môžeme vidi...

Online festival vzdelávania 2023

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Daňové výdavky živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Daňové výdavky živnostníka

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty