Menu

Nové opravné doklady v zmysle § 25a

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení za dodávku T/S

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z.  o DPH sa od 01. 01. 2021 do zákona dopĺňa nový § 25a a § 53b, ktorý zavádza novú možnosť zníženia základu dane pri dodaní tovaru alebo služby u dodávateľa – platiteľa, ktorému odberateľ úplne alebo čiastočne za toto dodanie nezaplatil a jeho pohľadávka sa stala v zmysle zákona o DPH nevymožiteľnou (napr. je vymáhaná v exekučnom konaní, odberateľ je v konkurze, oddlžení alebo zomrel, atď.).

Na uplatnenie práva na zníženie základu dane bude dodávateľ povinný vyhotoviť doklad o oprave základu dane (tzv. prvý opravný doklad, ďalej len I. OD) a odoslať ho odberateľovi. Na základe tohto dokladu bude odberateľ – platiteľ povinný vykonať opravu odpočítanej dane, ak si pôvodne uplatnil odpočítanie dane.

V daňovom priznaní k DPH (ďalej len DP DPH) sa budú tieto opravy vykazovať na riadkoch 26 a 27. V kontrolnom výkaze DPH (ďalej len KV DPH) sa budú opravy vykazovať v časti C1 (ak odberateľ bol v čase dodania zdaniteľnou osobu), prípadne v časti D2 (ak ide o občana).

V prípade, že po oprave základu dane (teda už po vystavení prvého opravného dokladu), dôjde k celkovej alebo čiastočnej úhrade predmetnej pohľadávky, je dodávateľ povinný vykonať opätovnú opravu základu dane vo výške prijatej platby a vystaviť druhý opravný doklad (ďalej len II. OD). Za úhradu sa považuje aj postúpenie pohľadávky inej osobe alebo vymoženie sumy v exekúcii a pod. Oprava zníženého základu dane sa opraví v tom zdaňovacom období, kedy sa platba prijme.

 

Vystavenie prvého opravného dokladu v zmysle § 25a – DODÁVATEĽ

Dodávateľ, platiteľ DPH, vystavil faktúru za dodanie tovaru inému platiteľovi DPH v hodnote 1 200 eur. Faktúra nebola uhradená. Vo februári 2021 splnila podmienky nevymožiteľnej pohľadávky a dodávateľ si uplatnil zníženie základu dane v zdaňovacom období 02/2021. Ako takéto doklady zaevidujeme v programe?

1. Pôvodná faktúra za tovar

2. Vyhotovenie prvého opravného dokladu

Dodávateľ vystaví I. OD v zmysle § 25a ods. 3 vo výške 1 200 eur v členení na základ dane a DPH.

Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo pôvodnej faktúry.

V zmysle Postupov účtovania PÚ § 52 ods. 11 v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zníženie DPH po vzniku daňovej povinnosti účtuje so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok a pri oprave odpočítanej dane na účet záväzkov. Dodávateľ tak môže použiť napr. účet 315 a odberateľ účet 325.

 Pre jednoduchšie účtovanie zápočtu medzi pôvodnou faktúrou a I. OD  alebo II. OD si odporúčame vytvoriť samostatné číselné rady v odoslaných dobropisoch, prípadne interných dokladoch. Novú evidenciu a číselný rad si vytvoríme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.   

 

Po zaevidovaní I. OD doklad vytlačíme priamo z Evidencie účtovných dokladov kliknutím na šípku pod ikonu Tlač. Takto vytlačený doklad obsahuje všetky povinné náležitosti a môžeme ho poslať odberateľovi.

 

3. Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD

Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD. Pôvodná pohľadávka sa zníži o sumu DPH, ktorú si platiteľ nárokuje späť zo štátneho rozpočtu.

Vystavenie druhého opravného dokladu v zmysle § 25a – dodávateľ

 

V júni 2021 prijal dodávateľ čiastočnú úhradu pohľadávky, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. V zmysle § 25a ods. 6 zákona teda vystaví opravný doklad (II. OD).

 

1. Inkaso pôvodnej faktúry

2. Vyhotovenie druhého opravného dokladu

Dodávateľ uvedie II. OD v DP DPH za zdaňovacie obdobie 04/2021 v riadkoch 26 a 27. Do záložky Evidencia DPH doplní číslo prvého opravného dokladu.

Pre tlač II. OD je možné využiť rovnakú zostavu ako pri I. OD. Túto je možné upraviť podľa vlastných požiadaviek pomocou tlačidla Upraviť zostavu. Ako si zostavu upravíte a následne uložíte sa dočítate TU.

3. Zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD

Dodávateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodná pohľadávka sa zvýši o sumu DPH z prijatej platby, ktorú platiteľ DPH vráti späť do štátneho rozpočtu.

Zaúčtovanie prvého dokladu – odberateľ

Mesačný platiteľ DPH vykonal opravu základu dane k nevymožiteľnej pohľadávke v sume 1 200 eur. Dňa 20. 04. 2021 vyhotovil a odoslal odberateľovi opravný doklad.  Odberateľ prijal opravný doklad 27. 04. 2021. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy na riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

 

Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo pôvodnej faktúry.

Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a I. OD

Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a I. OD cez interné doklady. Pôvodný záväzok sa zníži o sumu DPH, ktorú je platiteľ povinný vrátiť do štátneho rozpočtu.

 

 

 Zaúčtovanie druhého opravného dokladu – ODBERATEĽ

Dňa 15. 06. 2021 odberateľ čiastočne uhradil pohľadávku, ktorá bola nevymožiteľnou, vo výške 240 eur. Na základe úhrady mu dodávateľ  20. 06. 2021 vystavil a odoslal II. opravný doklad. Ako bude odberateľ postupovať v OMEGE?

1. Úhrada pôvodnej faktúry

2. Zaúčtovanie opravného dokladu v zmysle 53b vo výške 240 eur.

Odberateľ bude účtovať doklad a opravovať odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, kedy prijme opravný doklad. V DP DPH sa budú vykazovať tieto opravy na riadku 29 a v KV DPH v časti C2.

Do záložky Evidencia DPH doplníme číslo prvého opravného dokladu.

Zápočet medzi pôvodnou prijatou faktúrou a II. OD

Odberateľ vykoná zápočet medzi pôvodnou faktúrou a II. OD. Pôvodný záväzok sa zvýši o sumu DPH, ktorú si platiteľ môže nárokovať zo štátneho rozpočtu.

KROS
Copy link