Menu

Novinky v RZD za rok 2018

V tomto roku pribudlo v RZD niekoľko noviniek, s ktorými sa stretávame prvýkrát.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Prvýkrát za rok 2018 si môže daňovník uplatniť v RZD alebo Daňovom priznaní daňový bonus na zaplatené úroky z hypoték. Zamestnanec bude musieť splniť tieto podmienky:

  • vek 18 – 35 rokov v čase podania žiadosti o úver,
  • príjem maximálne vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, kedy bola žiadosť podpísaná (za rok 2017 bola priemerná mesačná mzda v hospodárstve 954 €, z toho vyplýva, že maximálny priemerný mesačný zárobok zamestnanca musí byť do 1 240,20 €).

Tieto podmienky sleduje už priamo banka pri uzatváraní úveru. Uplatňovať si tento daňový bonus môže zamestnanec maximálne 5 rokov, ktoré bezprostredne plynú za sebou, počnúc mesiacom, kedy sa začal úver úročiť.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch si bude žiadať zamestnanec priamo vo svojej banke. Banka má 30 – dňovú lehotu na spracovanie a vystavenie tejto žiadosti.

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Od 1. 1. 2018 štát rozšíril okruh nezdaniteľných častí základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Uplatniť si ju môžeme iba v RZD alebo v daňovom priznaní, prvýkrát za rok 2018.

NČZD je určená v ročnej výške najviac 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad. Daňovník si môže uplatniť 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € aj za svoje vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Služby, ktoré spadajú do tejto nezdaniteľnej časti, sú aj úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   25.02.2019

KROS
Copy link