Menu

Nový kód 13 na RLFO

Od 1. mája 2021 môže Sociálna poisťovňa v určitých prípadoch predĺžiť práceneschopným poistencom poberanie nemocenskej dávky. Doteraz bolo možné poberať dávku najviac 52 týždňov. Po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať. Splnenie podmienok na predĺženie podporného obdobia a dĺžku výplaty dávky posúdia posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. Zároveň určia aj obdobie, počas ktorého sa bude nemocenské vyplácať/ dĺžku výplaty nemocenského. Po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského sa zamestnancovi povinné poistenie prerušuje.  

Toto prerušenie sa nenahlasuje kódom 8, ktorý sa bežne používa pri uplynutí 52 týždňov PN, ale kódom 13.

Zamestnanec je práceneschopný od 12. 6. 2020. Podporné obdobie mu uplynulo 10. 6. 2021. Zamestnanec požiadal SP o jeho predĺženie. Posudkový lekár SP predĺžil podporné obdobie do 15. 7. 2021. PN skončila 31. 7. 2021.

júni 2021 uplynie 52. týždeň PN. Z vygenerovanej mzdy je potrebné ručne vymazať zložku mzdy N23 vytvorenú automaticky a predĺžiť už existujúcu zložku mzdy N03 – označiť na nej aj ostatné dni. Tým sa zabezpečí, že sa nevytvorí RLFO prerušenie.

Do doby kým neuplynie predĺžené podporné obdobie je potrebné generovať výplaty a vždy nahradiť N23 zložkou mzdy N03 a dbať na to, aby bola PN správne previazaná (zakliknuté z minulého mesiaca“ a „neukončené“ <> ).

júli 2021 je potrebné vo výplate ručne pridať N03, avšak pole neukončené neoznačíte. Od dňa nasledujúceho po uplynutí podporného obdobia, t. j. v tomto prípade od 16. 7. 2021 pridáte ZM N23 a označíte voľbu PN s predĺženým podporným obdobím.  Od dátumu začiatku N23 je možné pridať v Pracovných pomeroch aj vyňatie Nemoc po 52. týždni.

V deň, ktorý nasleduje po dni, do ktorého bolo predĺžené podporné obdobie sa vo výplate na zložke mzdy N23 nemoc po 52. týždni označí voľba PN s predĺženým podporným obdobím. Od dňa prerušenia sa pridá do Personalistiky vyňatie Nemoc po 52. týždni. 

Oznamovacia povinnosť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne:

Program vytvorí oznamovaciu povinnosť na základe zadania v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním vyňatia Nemoc po 52. týždni a na základe zložky mzdy N23 vo výplate.

 

*  Do Zdravotnej poisťovne  sa oznamuje iba vznik a zánik práceneschopnosti zamestnanca

Označenie PN s predĺženým podporným obdobím na zložke mzdy N23 slúži na to, aby program vedel rozpoznať, že má v deň začiatku N23 vytvoriť RLFO s kódom 13 a nie s kódom 8.  

RLFO prerušenie:

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                                 07.07.2021

KROS
Copy link