Menu

Odmena volebnej komisie

Na Slovensku sa 29. 2. 2020 konali voľby do parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Ako aj po iné roky, zabezpečovali ich členovia, zapisovatelia a predsedovia volebných komisií. Aké nároky im vyplývajú zo zákona a aké povinnosti má obec alebo okresný úrad?

Volebná komisia

Volebná komisia pozostáva z predsedu, zapisovateľa a členov volebnej komisie. Osoba prijíma funkciu  na základe podpísania sľubu. Obec/mesto za týmto účelom neuzatvára dohody o prácach mimo pracovného pomeru, keďže sa ich činnosť považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

Odmena volebnej komisie

Volebná komisia má za deň konania volieb nárok na odmenu. Výšku odmeny určuje Ministerstvo vnútra SR vyhláškou č. 308/2015.

  • Za výkon funkcie prináleží odmena členovi volebnej komisie vo výške 50,06 €, zapisovateľovi 62,58 € a predsedovi komisie 65,08 €,
  • odmenu vypláca príslušná obec/mesto a je oslobodená od dane a odvodov,
  • splatnosť odmeny je do 30 dní po vykonaní volieb.

V OLYMPE použijete na výplatu odmeny zložku mzdy 960 – peňažný príjem bez SP a ZP. V poli Čiastka vyplníte výšku odmeny. Z odmeny sa neplatí odvod na zdravotné, sociálne poistenie a ani daň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                31.03.2020  

KROS
Copy link