Menu

Odmeny na konci roka

Mnohé firmy na konci roka vyplácajú svojím zamestnancom odmeny za ich celoročnú prácu. V programe OLYMP môžete odmeny zadať viacerými zložkami mzdy. Všetky odmeny sú zdaňované a platia sa z nich odvody. Rozdiel v odmenách je najmä v tom, ako ovplyvňujú výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely a za aké obdobie sa vypláca daná odmena.

211 – mimoriadna odmena – túto zložku mzdy použijete, ak zamestnancom vyplácate odmeny za ich mimoriadne výkony. Táto odmena ovplyvňuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely jeden štvrťrok.

220 – štvrťročná odmena – sa vypláca za štvrťrok a je vyplatená za splnenie úloh, ktoré boli zamestnancovi zadané. Ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na štvrťrok, nasledujúci po štvrťroku, v ktorom bola odmena vyplatená.

235 – polročná odmena – sa vypláca za polročné obdobie a ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku na dva štvrťroky, nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola vyplatená.

245 – trištvrteročná odmena – táto odmena ovplyvňuje výpočet priemeru na dovolenku až na 3 štvrťroky  nasledujúce po štvrťroku, v ktorom bola táto odmena vyplatená.

252 – ročná odmena – táto odmena sa poskytuje za plnenie ročných úloh. Vypláca sa v zdaňovacom období, za ktoré aj prislúcha (teda vždy v príslušnom roku, najbežnejšie v decembri). Odmena ovplyvňuje výpočet priemerného zárobku od jej vyplatenia po celý nasledujúci rok a to tým spôsobom, že každý 1/4 rok sa do priemerného zárobku započítava 1/4 odmeny.

Nastavenie zložiek mzdy

Nastavenie jednotlivých zložiek  mzdy, či sa z nich platia odvody a daň si môžete pozrieť pri zadávaní zložky mzdy, kliknutím na šípku. Rovnako si môžete pozrieť nastavenie vo Mzdovej osnove. Do mzdovej osnovy sa dostanete kliknutím na list s lupou na konci riadku pri zadaní zložky mzdy.

Vplyv ročnej odmeny na priemerný zárobok

 

Zamestnanec dosiahol v prvom ¼ roku 2020 hrubú mzdu 2 438,50 eur, odpracoval 448 hodín. V júli a v auguste čerpal dovolenku, za ktoré dostal náhradu mzdy spolu vo výške 402,88 eur. V decembri 2019 mu bola vyplatená ročná odmena 800 eur. Aký bude priemer na dovolenku v decembri 2020?

Rozhodujúce obdobie je tretí ¼ rok 2020 júl – september.                                                         

Fond pracovného času v rozhodujúcom období je 528 hodín.                                                 

Zamestnanec v tomto období opracoval 448 hodín.                                                                 

Dosiahnutá hrubá mzda bez náhrad je (2 438,50 – 402,88)  2 035,62 eur.                                                                   

Pomerná časť odmeny, ktorá ovplyvní priemer na IV. Q 2020 vypočítame ako ¼ vyplatenej ročnej odmeny v decembri 2019. Jej výška bude teda (800 / 4) 200 eur. 

Hodinový priemer na  dovolenku vypočítame dosadením údajov do nasledujúceho vzorca:

dosiah. mzda v RO + [1/4 roč. odmeny x (odprac. hod. v RO / fond prac. času v RO)]

odpracované hodiny v RO

2 035,62 + [200 x (448 / 528)] = 2 035,62 + 169,70 = zaokr. 4,9226 €/hod.

                                                                       448                                      448

Výsledný hodinový priemer na dovolenku pre štvrtý štvrťrok 2020 je 4,9226 €/hod.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   15.12.2020

KROS
Copy link