Menu

Odosielanie výplatných pások e-mailom

Olymp podporuje odosielanie výplatných pások cez Microsoft Outlook. Nevyhnutné je, aby bol poštový klient nastavený vo Vašom počítači ako predvolený program pre odosielanie mailov. Odosielanie výplatnej pásky e-mailom nastavíte v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery.

 

Označením voľby Odosielanie dokumentov e-mailom program ponúkne formulár na zadanie hesla. Každá výplatná páska odosielaná e-mailom je zabezpečená heslom kvôli ochrane osobných údajov zamestnanca. Heslo, ktoré si dohodnete so zamestnancom, musí obsahovať minimálne 6 a maximálne 15 znakov, z toho minimálne jednu číslicu a minimálne jedno písmeno. Program rozlišuje pri zadaní hesla veľké a malé písmená.

Zadané heslo kedykoľvek zobrazíte cez tlačidlo Zobraz alebo ho zmeníte cez tlačidlo Zmeň.

Odosielanie pások zrealizujete cez Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a Zálohy – Výplatné pásky. Vyberiete typ výplatnej pásky, napr. Výplatná páska – Farebný formát. V tlačovom formulári zvolíte obdobie, za ktoré výplatnú pásku posielate a okruh zamestnancov, ktorým chcete pásku zaslať. Následne použijete tlačidlo Odoslať e-mailom.

 

Po jeho stlačení sa zobrazí formulár Odosielanie výplatných pások e-mailom. Text, ktorý je preddefinovaný, si môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Upravenú šablónu si môžete uložiť pre budúce použitie.
Po stlačení tlačidla Pošli začne prebiehať odosielanie výplatných pások. To, komu ste odoslali výplatnú pásku si môžete skontrolovať vo Vašom poštovom klientovi v priečinku Odoslaná pošta. Ešte pred odoslaním výplatných pások si môžete zobraziť Zoznam zamestnancov podľa spôsobu doručenia dokumentu.

Dokument je dostupný aj v menu Tlač – Tlač – Mzdy – Výplatné pásky – Zoznam zamestnancov podľa doručenia dokumentov. A ako sa zobrazí výplatná páska zamestnancovi? Zamestnanec si nájde vo svojom maile výplatnú pásku vo formáte pdf. Pre jej zobrazenie musí mať nainštalovaný Acrobat Reader a zadať heslo.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.06.2020

KROS
Copy link