Menu

Opravný doklad

e-kasa: oprava

Opravný doklad je pokladničný doklad, ktorý sa do systému e-kasa odosiela so špecifickým príznakom Oprava. Za opravu považujeme opravu chybne zaevidovanej položky na pôvodnom pokladničnom doklade, ktorý bol zaslaný do systému e-kasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.

Opravný doklad musí obsahovať:

  • Pôvodný identifikátor z on-line dokladu – UID pôvodného dokladu.
  • Pôvodný identifikátor z off-line dokladu – OKP z pôvodného dokladu.
V praxi opravujeme doklady, ak sme sa pomýlili v množstve alebo v cene. Pri oprave dokladu je potrebné vždy negovať komplet celú pôvodnú položku. Pre tento účel sa vytvára Opravný doklad.  Pre predaj je potrebné vytvoriť nový doklad, na ktorom bude položka so správnym množstvom a cenou.
Ak sme na pôvodnom doklade omylom predali 10 ks  tonerov do tlačiarne namiesto 8 ks, je potrebné vytvoriť Opravný doklad. Na opravnom doklade bude položka mínus 10 ks. Na Finančnú správu sa odošle záporná položka mínus 10 ks, teda stav sa dostane na nulu. Pre predaj správneho množstva 8 ks vytvoríme položkovitý doklad ako pri klasickom predaji.

Opravný doklad v OMEGE

V programe OMEGA vytvoríme doklad pomocou funkcie Opravný doklad, ktorá zabezpečí, že program automaticky prenesie položky z pôvodného dokladu s opačným znamienkomdoplní sa pôvodný identifikátor dokladu.

Opravný doklad je možné vytvoriť iba z dokladu, ktorý máme v zozname dokladov v Maloobchodnom predaji alebo v Dodacích listoch a ktorý bol vytvorený v systéme e-kasa (má pridelený UID alebo OKP kód).
V opravnom doklade sa môžu nachádzať len položky, ktoré opravujeme z pôvodného dokladu. Do opravy nie je možné dopĺňať nové položky, ani ich editovať. Môžeme iba vymazávať nepotrebné položky.
Opravný doklad vytvoríme:

  • Cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj

Daná funkcia zabezpečí, že program skopíruje položky z pôvodného dokladu a zneguje znamienka. Pri oprave dokladu automatický doplní pôvodný identifikátor dokladu – UID/OKP.

 

  • Cez menu Fakturácia – Dodacie listy

Funkciu Opravný doklad nemôžme použiť k  už vytvorenému opravnému dokladu. K opravenému dokladu taktiež nie je možné vytvoriť Vrátenie.

Opravný doklad so zľavou

Ak sa na doklade nachádza zľava za doklad, pri opravnom doklade program automaticky potiahne do dokladu pôvodnú cenu a výšku pôvodnej zľavy s opačnými znamienkami, čím upraví predajnú cenu o zľavu. Cena opravenej položky musí sedieť s tým, ako bola zadaná na pôvodnom doklade po uplatnení zľavy.

Opravný doklad s odpočtom zálohy

Opravné doklady, v ktorých je odpočet zálohy vytvárame v programe OMEGA výlučne cez menu Fakturácia – Predajky. Ak máme na pôvodnom doklade aj odpočet zálohy, tak program túto položku automaticky doplní aj do opravného dokladu. Zároveň sa zmení odpočet zálohy zo zápornej položky na kladnú.

 

Opravný doklad s vratným obalom

Ak na pôvodnom doklade evidujeme vratné obaly plusom, tak v opravnom doklade sa vratné obaly negujú na zápornú opravnú položku – s mínusom.

Ak je na pôvodnom doklade vratný obal mínusom, tak v opravnom doklade sa vratné obaly negujú na kladnú položku – s plusom.

KROS
Copy link