Počiatočné stavy v účtovníctve

Prevzali ste účtovníctvo spracované v inom softvéri? Poďme si ukázať, ako otvoriť účtovné knihy v programe OMEGA.

1.     Otvorenie účtovných kníh k 1. dňu účtovného obdobia

V prípade, že prechádzame na program OMEGA na začiatku kalendárneho/hospodárskeho obdobia, počiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov môžeme zaevidovať voči účtu 701 pomocou Interného dokladu v období Otvorenie.  

Dostali sme nasledovné konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2019

  • V Evidencii účtovných dokladov zvolíme okruh ID a tlačidlom Pridaj si otvoríme nový formulár. Pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad zaevidujeme zostatok jednotlivých súvahových účtov voči účtu 701. Doklad uložíme do účtovného obdobia Otvorenie.

  • v záložke Ostatné údaje zapneme voľbu Doklad nezahrnúť do Saldokonta. Zapnutím voľby sa údaje načítajú do bezprostredne predchádzajúceho obdobia do Súvahy. Zároveň táto voľba zabezpečí, že doklad nevstúpi do saldokonta.

V prípade, že mala účtovná jednotka zostatky aj na účtoch v cudzej mene, je potrebné tieto zostatky zaevidovať zahraničným interným dokladom, pričom platí, že pre každú menu sa vytvorí samostatný interný doklad.

2.     Otvorenie účtovných kníh v priebehu účtovného obdobia

Ak prechádzame na program OMEGA v priebehu roka,  počiatočné stavy účtov zadávame priamo cez účtový rozvrh.

Prevzali sme účtovníctvo k  01.04.2021. Ako si najjednoduchšie do programu  zaevidujeme zostatky jednotlivých účtov?

  • Konečné zostatky Hlavnej knihy k 31.12.2020 si môžeme zaevidovať cez ID, ako pri zaevidovaní počiatočných stavov k 1. dňu účtovného obdobia.
  • Obrat za obdobie Január – Marec 2021 si zaevidujeme na jednotlivých účtoch cez menu Číselník – Účtový rozvrh. Do účtu vstúpime cez Oprav a v záložke Zostatky – Konečné zostatky zadáme zostatok na účte za obdobie Január – Marec 2021.

Ak sme dostali konečný zostatok účtu k 31.3.2021, do účtového rozvrhu uvedieme rozdiel medzi zostatkom k 31.3.2021 a hodnotou uvedenou v ID – počiatočný stav.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link