Menu

Pohyby na sklade

Pohyby na sklade

Všetky pohyby na skladových kartách evidujeme v menu Sklad – Pohyby na sklade. Pohyby na sklade pridávame pomocou tlačidla Príjem a Výdaj, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti formulára.

 

 

Jedna príjemka/ výdajka môže obsahovať položky len z jedného konkrétneho skladu.

Pre každú príjemku a výdajku je potrebné zvoliť Typ pohybu, pričom každý je niečím špecifický. Na základe typu pohybu sa do formulára dopĺňajú iné údaje.

V programe OMEGA je možné využívať nasledovné typu pohybov pre príjem:

 • Tuzemsko – slúži na zaevidovanie prijatia tovaru alebo materiálu od tuzemských dodávateľov. V praxi sa používa najčastejšie.
 • Zahraničie – tento pohyb slúži na zaevidovanie prijatia tovaru od zahraničného dodávateľa. Pri výbere tohto typu pohybu sa v príjemke sprístupnia bunky Mena a Kurz.
 • Príjem z iného skladu – používa sa na zaevidovanie medziskladových prevodov. Pri tvorbe príjemky sa zadáva skladová cena.
 • Príjem vrátené odberateľom – využíva sa na zaevidovanie tovaru, ktorý vrátil odberateľ. Tento pohyb využívame v prípade, ak vystavujeme odoslaný dobropis.
  Pri príjme sa zadávajú dve ceny:

   

  • Vratná cena – skutočná predajná cena vrátane vedľajších nákladov, za ktorú bola položka predaná. Je to cena uvedená na odoslanom dobropise.
  • Skladová cena – program doplní aktuálnu skladovú cenu.
 • Prebytok pri inventúre – slúži na zaevidovanie prebytkov zistených vykonaním fyzickej inventúry.
 • Iný príjem – tento typ príjmu slúži na zaevidovanie ostatných typov príjmu na sklad.
 • Počiatočný stav – pomocou tohto typu príjmu evidujeme počiatočné stavy skladových kariet.
  Používame ho pri založení firmy a pri prechode z roka do roka.

Pred príjemku s typom pohybu Počiatočný stav nie je možné dátumovo a časovo
zaevidovať akýkoľvek iný pohyb.

 

 • Vrátenie/Oprava cez pokladnicu – používa sa na zaevidovanie tovaru, ktorý bol predaný
  cez registračnú pokladnicu, ale predaj bol na základe opravy alebo reklamácie prijatý späť.
 • Úprava ceny – slúži na zaevidovanie hodnotového dobropisu. V praxi to používame v prípade,
  ak obdržíme došlý dobropis, ktorým sa nemení množstvo na sklade, len sa upravuje cena
  položiek. Tento typ pohybu sa taktiež využíva pri úprave skladovej ceny zásob pre registrácii/
  zrušení registrácie platiteľa DPH.
 • Výsledok inventúry – zadefinovaním príjemky s typom pohybu Výsledok inventúry sa
  nezmení množstvo na sklade. Slúži na zadefinovanie skutočných stavov jednotlivých
  skladových kariet, ktoré boli zistené fyzickou inventúrou. Následne program po potvrdení
  hromadnej funkcie Generovanie mánk a prebytkov z inventúry porovná evidenčný zostatok
  skladových kariet so zostatkom, ktorý je uvedený v príjemke Výsledok inventúry a rozdiely
  zaeviduje ako manká a prebytky (vygeneruje skladovú príjemku a výdajku, ktorými upraví
  evidované množstvá skladových kariet).
 • Príjem na makrokartu – príjem na makrokartu zvyšuje stav zásoby makrokarty na sklade.
  Automaticky sa z neho generuje pohyb Výdaj na makrokartu, čím sa súčasne vyskladnia
  položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky evidované.

V programe OMEGA je možné využívať tieto typy pohybov pre výdaj:

 • Tuzemsko, zahraničie – slúži na zaevidovanie výdaja tovaru pre odberateľa. Výdaj zo skladu
  sa vždy eviduje v tuzemskej mene.
 • Výdaj na iný sklad – slúži na zaevidovanie prevodu tovaru na iný sklad. Výdajka je tvorená
  v skladových cenách. Po uložení výdajky program ponúkne automatické vygenerovanie
  príjemky na iný sklad.
 • Výdaj vrátené dodávateľovi – slúži na zaevidovanie výdaja zo skladu na základe došlého
  dobropisu.
 • Manko pri inventúre – slúži na zaevidovanie mánk zistených fyzickou inventúrou skladu.
 • Spotreba – tento typ pohybu slúži na zaevidovanie výdaja zo skladu pre vlastnú spotrebu
  firmy. V tomto type výdaja sa uvádza len skladová cena.
 • Iný výdaj – slúži na zaevidovanie ostatných typov výdaja zo skladu.
 • Výdaj cez pokladnicu – sa používa na zaevidovanie výdaja tovaru, ktorý bol predaný
  cez registračnú pokladnicu.
 • Výdaj na makrokartu – tento pohyb sa nedá zadať ručne, je automaticky generovaný
  pri použití pohybu Príjem na makrokartu. Pohybom Výdaj na makrokartu sa vyskladnia
  položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky makrokarty evidované
  v množstve potrebnom na výrobu makrokariet v príjemke.
KROS
Copy link