Pomôcka na vypĺňanie štatistiky

Oslovil Vás úrad práce, aby ste vyplnili štatistiku k finančnému príspevku v rámci projektu Prvá pomoc? Od verzie 21.10 nájdete v programe podklady, ktorými si pomôžete pri zostavovaní databázy zamestnancov, na ktorých ste žiadali príspevok na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020.

Dokument obsahuje požadované štatistické údaje za Vami zvolený okruh zamestnancov. Je v členení meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, vek zamestnanca (< 25 r./ 25 – 54 r./ > 54 r.) a dosiahnuté vzdelanie (ZŠ/SŠ/VŠ) v triedení podľa predpísaných intervalov.

Štatistický online formulár sa vypĺňa manuálne. Je dostupný tu. Nie je možné ho naplniť exportom.

Nové tlačivo Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc nájdete cez menu Tlač – Tlač – Štatistiky – Podklad pre zber štatistických údajov-Prvá pomoc. Túto povinnosť je potrebné splniť najneskôr do 31. 3. 2021.

 Pred tlačou je potrebné doplniť dátum vstupu do projektu :

Za deň vstupu do projektu sa považuje deň, ktorý bol prvým dňom prekážky v práci v sledovanom období, alebo prvý deň mesiaca, za ktorý zamestnávateľ požadoval finančný príspevok podľa „Opatrenie 3B“.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           3.3.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link