Menu

Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie zamestnancom vopred

Podľa metodického pokynu, vydaného 20.4.2021 Finančným riaditeľstvom SR Banská Bystrica, má byť finančný príspevok na stravovanie poskytnutý vopred. Existuje viacero postupov, akými viete túto podmienku zabezpečiť. Prinášame Vám niektoré z nich.

a) Výplatný termín nasledujúceho mesiaca

Výplatný termín je vo firme nasledujúceho mesiaca, teda júnové mzdy sú splatné napr. 15. 7. 2021. Firma začína poskytovať zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie od augusta 2021 v hodnote 2,20 € na deň a finančný príspevok bude krátiť o neprítomnosti  aktuálneho mesiaca, za ktorý spracováva mzdy.

Ako zaevidovať vyplácanie finančného príspevku u zamestnanca? V ktorom mesiaci prvýkrát označiť pole odpočítať neodprac. dni za aktuálny mesiac?

V Personalistike zamestnanca zaevidujete na karte Zložky mzdy zložku 979 – finančný príspevok na stravu, s tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie od zamestnávateľa 2,20 € na deň.  V poli Nárok vyberiete voľbu 2. nasledujúci mesiac. Pole odpočítať neodprac. dni zatiaľ  neoznačíte.

Prvýkrát ho označíte až pred spracovaním mzdy za august 2021, teda v mesiaci, od ktorého sa zamestnanec rozhodol pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie.

Mzda za 6/2021

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac jún 2021 v poli Dni uvedie 22 dní za mesiac august 2021 a prepočíta výslednú čiastku príspevku na sumu 48,40 €. V tomto mesiaci bude mať zamestnanec vo výplate aj zrážku za poskytnuté stravné lístky.

Mzda za 7/2021

V mzde za júl 2021 vyplatíte zamestnancovi príspevok na september 2021. Pole odpočítať neodprac. dni za mesiac ostane stále neoznačené. V poli Dni program uvedie 22 dní za mesiac a prepočíta výslednú čiastku príspevku na sumu 48,40 €. Aj v tomto mesiaci bude mať zamestnanec vo výplate zrážku za poskytnuté stravné lístky.

Mzda za 8/2021

Pred spracovaním mzdy za mesiac august 2021 označíte v Personalistike v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu pole odpočítať neodprac. dni za mesiac s voľbou aktuálny.

Program v mzde za august 2021 na základe označenej voľby odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny poníži príspevok na október 2021 o dni neprítomnosti v auguste 2021. Je to z dôvodu, že  zamestnanec dostal v mzde za jún 2021 po prvýkrát finančný príspevok na stravovanie na august 2021  na všetky pracovné dni. 

Ak sa rozhodnete krátiť neprítomnosti za aktuálny mesiac, prvýkrát budete označená voľba odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny v mzde za ten mesiac, od ktorého sa zamestnanec rozhodol pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie.

Ak sa rozhodnete krátiť neprítomnosti za predchádzajúci mesiac, prvý krát bude označená voľba odpočítať neodprac. dni za mesiac predchádzajúci až v mzde za mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci od ktorého sa zamestnanec rozhodol pre vyplácanie finančného príspevku.

 b) Vyplatený finančný príspevok zálohovou platbou

Firma sa rozhodla vyplácať finančný príspevok na stravovanie prostredníctvom zálohy k 1. dňu mesiaca, napr. na júl 2021 ho vyplatí k 1. 7. 2021. Výplatný termín je vo firme nasledujúceho mesiaca, teda mzda za jún 2021 je splatná až napr. 15. 7. 2021. Firma poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie od marca 2021 v hodnote 2,20 € na deň a finančný príspevok kráti o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca v ktorom spracováva mzdy.

Personalistike na záložke Zrážky pridáte zrážku záloha. V poli Popis môžete uviesť, že ide o preddavok na stravovanie. Spôsob výpočtu zvolíte čiastka a vyplníte pole Zrážka, kde uvediete výšku poskytnutej zálohy na stravovanie na mesiac júl.  Ak sa rozhodnete vyplácať zálohu na účet, vyberiete Zrazeniena účet a vyplníte číslo účtu zamestnanca. Ak by ste zálohu vyplácali v hotovosti vyberiete Zrazenie – v hotovosti.

Na karte Zložky mzdy pridáte zložku 979 – finančný príspevok na stravu s Tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie od zamestnávateľa napr. 2,20 € na deň. V poli Nárok označíte voľbu nasledujúci mesiacoznačíte pole odpočítať neodprac. dni za mesiac s voľbou aktuálny, keďže chcete nárok na júl 2021 ponížiť o neprítomnosti aktuálneho mesiaca (jún 2021). Je to tak z dôvodu, že zamestnanec dostal príspevok na jún 2021 za všetky naplánované zmeny.

Vygenerujete mzdu za jún 2021, v ktorej bude poskytnutá záloha na stravovanie s hodnotou finančného príspevku na stravovanie na júl 2021. Následne vygenerujete v evidencii Domov – Prevodné príkazy prevodný príkaz na zálohy za mesiac jún 2021 s označením voľby Zálohy prevodom alebo Zálohy vyplácané cez pokladnicu podľa toho, či ich vyplácate na účet alebo v hotovosti.

Vo výplatnom termíne obvyklým spôsobom spracujete mzdy za jún 2021, v ktorých bude poskytnutá záloha na stravovanie na júl 2021. Zároveň v mzde zúčtujete finančný príspevok na stravovanie, zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravovanie s nárokom nasledujúci mesiacoznačenou voľbou  odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny.

Po spracovaní všetkých miezd vygenerujete prevodných príkaz s označením voľby Zohľadniť finančné pohyby (v pravej časti formulára pod dátumom Vystavené). Týmto krokom zabezpečíte, že sa neprepíše už vytvorený prevodný príkaz na zálohy.

c) Výplatný termín bežného mesiaca

Výplatný termín je vo firme bežného mesiaca, teda júnové mzdy sú splatné napr. 30. 6. 2021. Firma zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie na júl 2021 v júnovej mzde splatnej 30. 6. 2021,  v hodnote 2,20 € na deň. Zamestnanec čerpal v júni 5 dní dovolenky. Firma chce ponížiť výsledný počet dní v príspevku o dni neprítomnosti, keďže zamestnanec dostal v mzde za máj 2021 finančný príspevok na jún 2021 na všetky pracovné dni. Ako zaevidovať vyplácanie finančného príspevku u zamestnanca?

V Personalistike zamestnanca zaevidujete na karte Zložky mzdy zložku 979 – finančný príspevok na stravu s Tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie od zamestnávateľa 2,20 € na deň. V poli Nárok označíte voľbu nasledujúci mesiac a tiež označíte pole odpočítať neodprac. dni za mesiac s voľbou aktuálny, keďže chcete nárok ponížiť o neprítomnosti aktuálneho mesiaca. Je to tak z dôvodu, že zamestnanec dostal príspevok na jún 2021 v májovej mzde za všetky naplánované zmeny.

 

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac jún 2021 v poli Dni uvedie 21 dní za mesiac júl 2021.

Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku s počtom 5 dní, program upraví v poli Dni nárok na 16 dní a prepočíta výslednú čiastku príspevku na sumu 35,20 €.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.06.2021

KROS
Copy link