Menu

Posunutie odpočtu DPH do iného mesiaca pri prenose daňovej povinnosti

Dostala sa Vám do rúk faktúra s prenosom daňovej povinnosti? Chcete si uplatniť odpočet DPH v inom mesiaci? V programe OMEGA musíme zaevidovať dva samostatné doklady. Dôvodom je, že nám vzniká nie len nárok na odpočet DPH, ale aj daňová povinnosť odviesť DPH. Daňovú povinnosť voči štátu si nemôžeme posunúť.

Dňa 20. 03. 2021 slovenský platiteľ DPH dostal od partnera ABC, a.s. tiež platiteľa DPH faktúru s prenosom daňovej povinnosti na sumu 1 255 eur s dátumom vzniku daňovej povinnosti 20. 03.2021. Spoločnosť sa rozhodla odpočítať si DPH z faktúry až v mesiaci máj.

1. Zaúčtovanie došlej faktúry – odvod DPH v marci
a) V okruhu DF zaúčtujeme faktúru pomocou automatického účtovania 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69. Dátum DVDP vyplníme podľa faktúry 20. 03.2021. Vymažeme účtovné zápisy o odpočte DPH (riadky č. 5, 6 s typmi súm B, 21B) a doplníme protiúčet k účtu 343, aby sa neporušila podvojnosť účtovania. Môžeme použiť napríklad samostatnú analytiku účtu 379 ako v našom prípade.

b)V záložke Evidencia DPH na faktúre nastavíme dátum DUD na marec. Tento dátum nemeníme, nakoľko sme povinný odviesť DPH v mesiaci marec.

2. Zaúčtovanie interného dokladu – odpočet DPH v máji

a) Cez samostatný interný doklad si zaúčtujeme iba odpočet DPH z faktúry. Zaúčtovanie si zadáme ručne.

Pri uzávierke DPH za mesiac máj sa nám vytvorí samostaný interný doklad, kde sa preúčtuje neuplatnená DPH z účtu 343.620 na účet 343.020.

b) V záložke Evidencia DPH na internom doklade nastavíme DUD na máj a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

 

Takto zaevidovaný interný doklad nám zabezpečí, že odpočet DPH sa uplatní na základe dátumu DUD, teda v DP DPH a KV DPH bude zahrnutý v mesiaci máj.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty