Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – 3 vzory

V súčasnosti sa môžete stretnúť až s tromi platnými vzormi pre vystavenie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Priblížime si, ktorý vzor použiť pre zdaniteľné príjmy roku 2018 a ktorý vzor už platí pre príjmy roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18

Vzor tlačiva POT39_5v18 vydala Finančná správa ešte koncom mája 2018. Potvrdenie sa používalo pre príjmy vyplatené za zdaňovacie obdobie roku 2018. Použiť ho mohol zamestnávateľ, ktorý v roku 2018 neposkytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p Zákona o dani z príjmu pre výrobné firmy vykonávajúce práce vo viaczmennej prevádzke.

Tlačivo bolo zapracované v programe OLYMP mzdy a personalistika od verzie 18.50 do verzie 19.00. Ak ste teda neposkytli takýto príspevok a zamestnancovi ste už potvrdenie za rok 2018 vystavili na tomto vzore, nie je potrebné vystavovať opravné potvrdenie, nakoľko Finančná správa akceptuje za rok 2018 aj tento vzor tlačiva.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v18 – ubytovanie

Tento vzor zverejnila Finančná správa až 21. 12. 2018 a je najnovším vzorom, ktorý môžu vystaviť všetci zamestnávatelia za zdaňovacie obdobie roku 2018. Ak ste zamestnávateľ:

  • ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke
  • a súčasne ste v roku 2018 zamestnancovi poskytol nepeňažný príspevok na ubytovanie, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. p zákona o dani z príjmu

a zamestnancovi ste už vystavili vzor potvrdenia POT39_5v18, je potrebné vystaviť zamestnancovi opravné potvrdenie na vzore POT39_5v18 – ubytovanie.

Rovnako tento vzor použijete, ak ste ešte potvrdenie za rok 2018 zamestnancovi nevystavovali.

Tlačivo je v programe zapracované od verzie OLYMP 19.10, ktorá bola zverejnená koncom januára 2019 a nahrádza vzor POT39_5v18.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, vzor POT39_5v19

Tlačivo bolo zverejnené Finančnou správou začiatkom decembra 2018 a aktuálne je platným vzorom za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnávateľ vydáva v lehotách, ktoré určuje Zákon o dani z príjmov. To znamená, že:

  • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystavovať vôbec,
  • zamestnancovi, ktorý o vydanie potvrdenia požiadal do 5. 2., ho vydáva najneskôr do 10. 2.,
  • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa o vydanie potvrdenia nepožiadal, ho do 11. 3. vydá bez vyzvania zamestnanca.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.02.2019


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link