Menu

Predaj s priamym napojením na softvér

e-kasa: štandardný predaj priamo z programu

Pri predaji s priamym napojením na softvér je potrebné mať online registračnú pokladnicu (ďalej ORP) neustále pripojenú k počítaču, teda k programu OMEGA. Zároveň je nutné mať pokladnicu zaevidovanú v menu Číselník – Pokladnice. Akonáhle je pokladnica zaevidovaná, pripojená a komunikuje aj so softvérom, je možné  realizovať predaj.

V programe OMEGA je podporený predaj cez:

  • Maloobchodný predaj,
  • Dodacie listy,
  • Odoslané faktúry.

Nastavenie pre prácu s eKasou

V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke eKasa nájdeme nastavenia pre prácu s eKasou.  V časti Nastavenie platby pri tlači dokladu z eKasy  je možné nastaviť, aby sa program pri tlači dokladu spýtal na platenú sumu (pre odoslané faktúry a dodacie listy), ako aj rozčlenenie platby podľa spôsobu platby, tzn. či je doklad uhradený v hotovosti, kreditom alebo šekom.

Ak zapneme tieto funkcie, program pri tlači dokladov z online registračnej pokladnice zobrazí nasledovný formulár:

1. Predaj cez Maloobchodný predaj

V programe OMEGA je možné vytvoriť položkovitý pokladničný doklad, a to pomocou menu Fakturácia – Maloobchodný predaj. Tento spôsob predaja odporúčame, ak sú na skladových kartách vopred definované predajné ceny a zákazníkovi postačuje bloček bez ďalších dokladov. Novú predajku vytvoríme pomocou tlačidla Pridaj. Výhodou predajky je, že program OMEGA automaticky vytvorí výdajku zo skladu a aktualizuje stav na sklade.

Následne sa nám otvorí nový formulár, v ktorom sa zobrazujú všetky služby a tovary, ktoré majú predvolenú cenovú úroveň. Cenovú úroveň si vieme vopred nastaviť v menu Sklad – Cenové úrovne pre skladové karty a cez Číselník – Cenové úrovne služieb zase pre služby.

Po pridaní položiek do predajky doklad potvrdíme pomocou tlačidla Platba alebo stlačením tlačidla F9. V tomto momente sa informácia o predaji zasiela do ORP. Následne z ORP sa odosiela údaj priamo na server finančnej správy, kde sa dokladu pridelí jedinečný UID (unikátny identifikátor dokladu) a OKP (overovací kód podnikateľa), na základe ktorého je možné identifikovať doklad. Potom sa vytlačí pokladničný doklad pre zákazníka.

Spôsob rozčlenenia platby (na hotovosť, karta a šek) si každý užívateľ (pokladník) nastavujeme priamo v predajke cez Možnosti – Nastavenie predajok.

Následne sa nám zobrazí formulár, v ktorom si zaklikneme voľbu Platbu rozčleniť podľa spôsobu platby.

Odpočet zálohy cez predajky

V programe OMEGA môžeme vytvoriť pokladničný doklad s odpočítanou zálohou. V tomto prípade sa na pokladničnom doklade bude nachádzať aj záporná položkasuma prijatého preddavku. V praxi to využívame, ak zákazník zaplatil za objednaný tovar zálohu a pri platbe zálohu odpočítavame z konečného dokladu.

V programe OMEGA vytvoríme predajku, ktorú naplníme položkami. Následne preddavok odpočítame pomocou tlačidla Odpočet zálohy.

Následne sa zobrazí formulár ,,Nastavenie odpočtu zálohy“, kde si nastavíme text, sadzbu DPH a sumu s DPH. Po stlačení tlačidla OK sa do dokladu pridá záporná položka

2. Predaj cez Dodacie listy

V programe OMEGA je možné vytvoriť položkovitý pokladničný doklad aj pomocou dodacích listov cez menu Fakturácia – Dodacie listy.

Zároveň v záložke Nastavenia zvolíme spôsob výpočtu DPH. Pri predaji cez online registračnú pokladnicu používame práve druhý spôsob výpočtu DPH – „Vypočíta sa celková suma dokladu s DPH ako súčet cien položiek s DPH“. Potom dodací list uložíme pomocou tlačidla OK.

Doklad z registračnej pokladnice vytlačíme pomocou tlačidla Vytlač doklad cez eKasu.

3. Úhrada odoslaných faktúr cez e-kasu

V menu Fakturácia – Odoslané faktúry evidujeme úhradu vystavených faktúr pomocou funkcie Úhrada cez eKasu. Výberom konkrétnej faktúry a použitím tejto funkcie sa vytlačí doklad z online registračnej pokladnice s číslom faktúryuhrádzanou sumou. Po vytlačení dokladu z online registračnej pokladnici má doklad pridelený kód UID a OKP. Zároveň je doklad odoslaný na server finančnej správy.

Pri úhrade faktúry sa na doklade nezobrazujú položky faktúry ani zľavy,  ktoré boli uvedené na faktúre. Podľa zákona sa zobrazuje len číslo faktúrysuma uhrádzaného dokladu.
V prípade, ak uhrádzame faktúru vyššiu ako 5 000 eur zobrazuje sa nám upozorňujúca hláška:

Čiastočná úhrada

V programe OMEGA je pri úhradách odoslaných faktúr k dispozícií funkcia ,,Čiastočná úhrada“. Po zakliknutí tejto funkcie je možné zaevidovať len čiastočnú úhradu a faktúr uhradiť na viackrát.

Ak je faktúra uhrádzaná viackrát, vždy po vytlačení dokladu sa pridelí UID a OKP. Zároveň sa čiastočná úhrada tiež odosiela na server finančnej správy.

Storno úhrady faktúry cez e-kasu

V programe OMEGA  je možné zaevidovať aj storno platby. Storno sa realizuje iba pri odoslaných faktúrach a  automaticky vo výške úhrady faktúry. V prípade, že faktúra nebola plne uhradená, storno sa generuje len do výšky čiastočnej úhrady.

Pri stornovaní platby nie je povinné zo zákona uvádzať pôvodné UID dokladu.
KROS
Copy link