Menu

Predaj vybraného odpisovaného majetku

Pri predaji nedoodpisovaného majetku podľa zákona o dani z príjmov daňovník v roku predaja nemá nárok na daňový odpis.

Pri predaji vybraného druhu nedoodpisovaného majetku je však možnosť, podľa § 22 ods. 12 č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov, uplatniť si v roku vyradenia pomernú časť daňového odpisu.

Zákon definuje špeciálne skupiny majetku podľa nasledovných kódov produkcie:

  • 10.2 osobné automobily,
  • 10.52 motorové vozidlá na jazdu na snehu,
  • 12 rekreačné a športové člny,
  • 11 lode a plavidlá,
  • 3 lietadlá a kozmické lode,
  • 91 motocykle, bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora,
  • 92.1 bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora a
  • budovy a stavby v VI. odpisovej skupine.

Predaj osobného auta v priebehu odpisovania

Spoločnosť, platiteľ  DPH, 25. 1. 2018 kúpila a zaradila do majetku osobný automobil so vstupnou cenou 12 000 eur bez DPH. V máji 2020 ho predala za 4 000 eur bez DPH. Auto bolo odpisované rovnomerným daňovým odpisom v I. odpisovej skupine. Ako postupovať pri vyradení takéhoto majetku?

V menu Evidencia – Dlhodobý majetok, máme zaevidovanú kartu osobného automobilu s dátumom obstarania aj zaradenia 25. 1. 2018. Daňový odpis – rovnomerný, I. odpisová skupina. Účtovný odpis – ÚO = DO. Uzávierka majetku je v roku 2020 urobená za mesiace Január – Apríl. Auto patrí do skupiny KP 29.10.2.

Na základe tejto skutočnosti môžeme pri vyradení auta zadať na karte pohyb Vyradenia – Predaj – odpis v roku vyradenia. Doplníme dátum 1. 5. 2020, zostatkovú cenu k 30. 4. 2020 v sume 5000 eur (informáciu o výške účtovnej ZC nájdeme v záložke Účtovné odpisy), skontrolujeme jej  účtovanie a tiež zaúčtovanie vyradenia majetku v obstarávacej cene 12 000 eur. Program týmto pohybom vypočíta daňové odpisy za január až apríl 2020  a daňovú zostatkovú cenu k 30. 4. 2020.

Z pohľadu Daňového priznania PO

Pri vyradení majetku počas roka vstupujú do tabuľky B v DP PO uplatnené účtovné odpisy a rovnako aj alikvotná časť daňového odpisu. Vzhľadom na porovnanie ÚO a DO nie je potrebná žiadna úprava v DP PO.

Rozdiel je však pri pohľade na daňovú zostatkovú cenu. Pri spomínaných vybraných druhoch majetkov je potrebné pozerať aj na výšku predajnej ceny. Zostatková cena je daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja. 

V našom prípade predávame auto so stratou, predajná cena je nižšia ako daňová zostatková cena. To znamená, že môžeme do daňových výdavkov uplatniť maximálne hodnotu predajnej ceny 4 000 eur. Zvyšok predstavuje v DPPO pripočítateľnú položku a bude uvedený na r. 16 tabuľky A. Keďže sme odpisovali majetok rovnako účtovne a aj daňovo, môžeme tento rozdiel preúčtovať priamo v ID.

Z pohľadu zaúčtovania

Pohyb zaúčtuje interný doklad s účtovnou ZC a vyradením v OC. Opravíme ho! Účtovnú ZC rozdelíme na daňový a nedaňový náklad. Sumu 4 000 eur (výška predajnej ceny) zaúčtujeme na účet 541 daňový. Sumu rozdielu 1 000 Eur zaúčtujeme na 541 nedaňový. V účtovnom rozvrhu nastavíme na účte 541.999 smerovanie zostatku do r. 16 tabuľky A v DPPO.

Ešte sa tu núka otázka: A čo s DPH? Ak sme si pri obstaraní majetku uplatnili odpočet DPH, tak pri predaji DPH odvádzame z hodnoty predajnej ceny, v našom prípade to bude 800 eur.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

KROS
Copy link