Prekážky na strane zamestnávateľa

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID – 19  sa často stáva, že zamestnávatelia nemôžu prideliť prácu svojím zamestnancom. Ako zaevidujete v Olympe prekážky na strane zamestnávateľa? Všetko záleží od toho, o aký typ prekážky v práci ide.

1. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 80 %

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Evidovanie v OLYMPE

Takúto prekážku v práci na strane zamestnávateľa zaevidujete v programe zložkou mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácií. Označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Tarifu nie je potrebné vyplniť, program automaticky vypočíta 80% priemerného zárobku zamestnanca.

2. Prekážky na strane zamestnávateľa 100%

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, tak mu v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.

Evidovanie v OLYMPE

Na zadanie tejto situácie v programe použijete zložku mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 

3. Prekážky na strane zamestnávateľa 60%

Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, môže so zamestnancom dohodnúť aj nižšiu sadzbu náhrady mzdy, a to najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Vtedy  môžete použiť zložku mzdy 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka.

 

Informácie v dokumente sú spracoané k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                9.11.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link