Preplácanie sviatkov

Zákonník práce (§ 94) umožňuje nariadiť zamestnancovi výkon práce vo sviatok len výnimočne. Práca vykonávaná vo sviatok by mala byť nevyhnutnou prácou, ktorá sa nemôže vykonať v pracovných dňoch.

122 ods. 1 Zákonníka práce hovorí, že za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

 

Ak zamestnanec sviatok odpracoval, patrí mu za prácu vo sviatok aj mzdové zvýhodnenie. Na nasledovných príkladoch si ukážeme niekoľko situácií, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť a ako v takých prípadoch zadať preplatenie sviatku zamestnancovi do výplaty.

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň, ale zamestnanec sviatok neodpracoval

 

 1. zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou – sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň sa považuje za odpracovaný deň a patrí mu zaň mzda, zaplatená v jeho základnej zložke mzdy.

Príklad:  Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. V máji 2020 pripadli dva sviatky na pracovný deň. Ako bude mať preplatené tieto dni?

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, sviatok bude mať zaplatený v mesačnej mzde. Program OLYMP teda nepridá tomuto zamestnancovi ďalšiu zložku mzdy, v ktorej by mal zaplatený sviatok, ale dni, ktoré pripadli na sviatok, budú vykliknuté priamo v mesačnej mzde ako „odpracované“.

V prípade, ak sa so zamestnancom, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, písomne dohodnete v kolektívnej alebo pracovnej zmluve, môžete zmeniť spôsob preplácania sviatku a nastaviť mu preplácanie sviatku priemerom.

 

 1. ak má hodinovo odmeňovaný zamestnanec nastavené v Mzdových údajoch preplácanie sviatku priemerom, program automaticky do výplaty pridá zložku mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok.

122 ods. 3 Zákonníka práce hovorí, že zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok.

 

Príklad:  Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Ako bude mať preplatený sviatok?

Keďže sviatok bude mať preplatený zložkou mzdy 320, v zložke mzdy 20 – hodinová mzda bude deň pripadajúci na sviatok odkliknutý ako neodpracovaný.

 1. Keďže sa dohodárom sviatok neprepláca, program automaticky po vygenerovaní výplaty deň pripadajúci na sviatok odklikne ako neodpracovaný.

V Personalistike zamestnanca je potrebné mať na karte Mzdové údaje nastavené Sviatok platiť: nie.

 

 

Ak sviatok pripadol na bežný pracovný deň a zamestnanec sviatok odpracoval

 1. mesačne odmeňovaný zamestnanec

Príklad:  Pán Mesačný je odmeňovaný mesačnou mzdou. Zamestnávateľ ho požiadal, aby 01. mája 2020 prišiel do práce, kedy odpracoval 8 hodín. Ako zadať do programu Olymp mzdové zvýhodnenie za sviatok?

 

Keďže je pán Mesačný odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok pripadol na jeho bežný pracovný deň, bude mať vo výplate zložku mzdy 10 – mesačná odmena, v ktorej bude mať sviatok preplatený. Zároveň:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (zložku zadávame v mesiaci, kedy si zamestnanec bude náhradné voľno reálne čerpať),
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty zadáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 8 hodín).
 1. hodinovo odmeňovaný zamestnanec

Príklad:  Pán Hodinár pracuje na hlavný pracovný pomer, pričom je odmeňovaný hodinovou mzdou. Dňa 08. mája 2020 odpracoval 4 hodiny. Ako zadáme pánovi Hodinárovi mzdové zvýhodnenie do výplaty?

 

Pán Hodinár bude mať vo výplate nasledovné zložky mzdy:

 • 20 – hodinová mzda, pričom počet hodín pripadajúcich na 8. máj bude upravený na 4 hodiny, ktoré reálne odpracoval,
 • 320 – náhrada mzdy za sviatok, pričom počet hodín pripadajúcich na 08. mája 2020 bude mať upravený na 4 hodiny, ktoré reálne nepracoval.

Súčasne:

 • ak si za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priemerom (na 4 hodiny), pričom túto zložku mzdy zadáme v deň, kedy si náhradné voľno bude reálne čerpať,
 • ak si za prácu vo sviatok nebude čerpať náhradné voľno – do výplaty pridáme zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na 4 hodiny) v mesiaci, kedy sviatok odpracoval.
 1. dohodári

Príklad:  Pán Dohodár pracuje vo firme na základe dohody o pracovnej činnosti. Počas sviatku u zamestnávateľa odpracoval 2 hodiny. Ako bude mať preplatený sviatok?

 

Pán Dohodár v zložke mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti nebude mať preplatené dni sviatkov, hoci podľa prideleného kalendára tieto dni pripadajú na jeho pracovné dni, keďže dohodárom sa sviatok neprepláca. Bude preto potrebné tieto dni vykliknúť ručne.

Keďže odpracoval počas sviatku 2 hodiny, patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v rozsahu dvoch hodín. Pánovi Dohodárovi teda pridáme do výplaty zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok, pričom počet hodín upravíme na požadovaný stav.

 

 

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   24.06.2020         


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link