Menu

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie

Zaúčtovanie prijatého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru

 

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350 eur. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Do 15 dní, najneskôr do konca mesiaca je povinnosť vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 350 eur. Ďalší mesiac odošlete odberateľovi tovar spolu s vyúčtovacou  faktúrou, ktorej celková suma je 450 eur.

 

Vystavenie preddavkovej faktúry

 • cez Obchod/Preddavkové faktúry pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Preddavková faktúra a doplňte predmet fakturácie, prípadne objednávku.
 • Na záložke Položky doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo, v poli % DPH ponechajte 20% a sumu zaevidujte s rozpisom na základ a DPH. Položku uložte.

 

 • Preddavkovú faktúru uložte.

Preddavkovú faktúru odporúčame vytvoriť v rovnakých sadzbách DPH, ako bude konečná faktúra. Vytlačená bude v celkovej sume bez DPH a do evidencie pohľadávok bude zaevidovaná v sadzbe DPH  N – Neobsahuje a v riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

 

Úhrada preddavkovej faktúry v peňažnom denníku

 • v časti Banka zvoľte Príjem, vyplňte dátum a partnera,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vyberte preddavkovú faktúru,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte.
 • Údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý uložte.
 • Na základe prijatej úhrady vystavte faktúru – daňový doklad k prijatej platbe.

V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, celú sumu preddavku zaúčtujte do príjmov ovplyvňujúcich základ dane v Nsadzbe DPH.

Vystavenie faktúry k prijatej platbe

 • vyberte Obchod/Faktúry,
 • v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry, vstúpte do evidencie a vyberte preddavkovú faktúru,
 • zobrazenú otázku: Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte,
 • údaje z preddavkovej faktúry sa doplnia do faktúry,
 • v prípade potreby opravte dátumy vyhotovené, splatnosť a DVDP doplňte dátum, kedy bola prijatá platba preddavku.
 • Na záložke Texty v poli Záver doplňte informáciu o vyfakturovanom preddavku, napr. Zaplatený preddavok na základe PFA 30220001 zo dňa 01.06.2022,
 • na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
 • faktúru uložte.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – A1,
 • formulár uložte.

Keďže pri úhrade preddavku celá suma tovaru vrátane DPH je zaúčtovaná v stĺpci Príjem za tovar, sumu DPH zo stĺpca Príjem za tovar preúčtujte do stĺpca Prijatá DPH.

Preúčtovanie sumy DPH v peňažnom denníku

 • v časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • vyplňte dátum kedy bola platba pripísaná na účet a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
 • Základe kliknite na R (Rozpis), v Rozpise doplňte sumy.
 • V časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
 • formulár uložte.
 • V poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
 • v Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH už bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe,
 • interný doklad uložte,
 • zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte.

 

Vystavenie vyúčtovacej faktúry

Suma vyúčtovacej faktúry je vyššia ako suma preddavkovej faktúry.

 • vyberte Obchod/Faktúry,
 • nastavte sa na faktúru k prijatej platbe, kliknite na Kópia a údaje z faktúry k prijatej platbe sa doplnia do faktúry,
 • upravte sumu pôvodnej položky, prípadne doplňte novú položku,
 • vyfakturovaný preddavok zadajte ako ďalšiu položku mínusovou sumou, napr. Vyfakturovaný preddavok alebo Vyfakturovaný preddavok zo dňa 03.06.2022,
 • zobrazenú otázku o zápornej cene potvrďte.
 • Na záložke Texty v poli Záver doplňte informáciu o vyfakturovanom preddavku, napr. Vyfakturovaný preddavok z prijatej platby zo dňa 03.06.2022.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – A1,
 • formulár uložte.

 

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty