Menu

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Leto väčšina z nás strávila čerpaním dovolenky. Záujem o tú slovenskú stúpol tento rok ešte viac. Mnohí zamestnanci mohli na jej čerpanie využiť príspevok na rekreáciu.

Rekreačný príspevok

Zamestnanci pracujúci vo firme, ktorá zamestnáva v priemere za minulý rok viac ako 49 zamestnancov, majú po splnení podmienok, nárok na príspevok na rekreáciu zamestnancov. Tento môže byť vyplatený buď formou preplatenia časti výdavkov na rekreáciu na základe predložených dokladov, alebo poskytnutím rekreačného poukazu.

V OLYMPE zaevidujete príspevok zložkou mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. V poli dátum zaevidujete dátum začiatku rekreácie. Do tarify zadáte výšku preukázaných výdavkov. Na jej základe program prepočíta výslednú výšku príspevku v poli Čiastka. Ak by ste zamestnancovi poskytli príspevok vo forme poukazu, označíte pole Vyplatené poukazom.

Program pri vyplatení príspevku sleduje u zamestnanca dĺžku trvania pracovného vzťahu a aj maximálnu možnú výšku vyplateného príspevku v kalendárnom roku podľa dohodnutého úväzku v čase čerpania rekreácie.

Výška čerpaného príspevku

Mnohí zamestnanci si celý príspevok vyčerpajú naraz, ale sú aj takí, ktorí ho čerpajú na viackrát. Títo Vás môžu o čerpanie požiadať opakovane. OLYMP sleduje výšku vyplateného príspevku v kalendárnom roku a pri ďalšom čerpaní umožní preplatiť nevyčerpanú časť príspevku, pričom zohľadní aktuálny pracovný úväzok zamestnanca v čase čerpania.

Prehľad doteraz vyplatených príspevkov na rekreácie za rok 2020 rýchlo získate cez tlačovú zostavu Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch). Cez Pokračuj zvolíte Výber položiek Zadané a zadáte zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   05.10.2020

KROS
Copy link