Príspevok zo sociálneho fondu

Koniec roka je príležitosť nie len pre hodnotenie dosiahnutých cieľov podniku, ale aj pre uznanie či odmenenie zamestnancov. Existuje viacero zdrojov, z ktorých môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok. Jedným z nich je sociálny fond, ktorý povinne vytvára každý zamestnávateľ s minimálne jedným zamestnancom v pracovnom pomere. Ukážme si, ako správne zaevidovať príspevky zo sociálneho fondu v OLYMPE.

Zložky mzdy v OLYMPE

Príspevok zo sociálneho fondu môže mať peňažný alebo nepeňažný charakter. V závislosti od toho je potrebné vybrať správnu zložku mzdy:

  • 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom,
  • 515 – Odmena zo SF pri životnom alebo pracovnom jubileu,
  • 521 – Nepeňažný príspevok zo SF.

Peňažné príspevky sú napríklad príspevok na dopravu alebo príspevok pri narodení dieťaťa. V OLYMPE tento príspevok zaevidujete zložkou mzdy 512 – Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Nepeňažné príspevky sú napríklad vianočné kolekcie, lístky na rôzne kultúrne podujatia, wellness poukážky, pobytové zájazdy či darčekové poukážky. V OLYMPE tento príspevok zaevidujeme zložkou mzdy 521 – Nepeňažný príspevok zo SF. Tieto zložky mzdy sú predmetom dane a vstupujú do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Ak sa však zamestnávateľ rozhodne z nepeňažného príspevku poskytnutého zamestnancovi zaplatiť za zamestnanca odvody a daň, je potrebné v zložke mzdy 521 – nepeňažný príspevok označiť pole Čiastka s navýšením.

Po označení voľby Čiastka s navýšením program do poľa Čiastka navýši hodnotu príspevku o odvody a daň.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  06.12.2019

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link