Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania občanov ZPS

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.  Ústredie práce, soc. vecí a rodiny v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie ročného výkazu ZPS za rok 2019 z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a podľa Zákona o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ZPS). Zamestnávateľ preukazuje toto plnenie na predpísanom tlačive – Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

V programe OLYMP nájdete zostavu cez Tlač – Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

 

 Ročný výkaz doručuje zamestnávateľ na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.

Adresu konkrétneho Úradu práce program vyplní automaticky, ak je správne zadaný Bankový účet – cez Organizácia – Bankové účty – druh národný úrad práce. Na záložke Údaje pre tlač výkazov je potrebné vyplniť adresu. Adresu je možné doplniť aj po zobrazení tlačovej zostavy v editovateľnom poli Adresa úradu, soc. vecí a rodiny.

 

V OLYMPE nájdete aj menný zoznam evidencie občanov so zdravotným postihnutím. Cez Tlač – Tlač – Štatistika – Evidencia občanov so zdravotným postihnutím. V Zozname si môžete skontrolovať obdobie trvania invalidity, % mieru poklesu spolu s trvaním pracovného pomeru u jednotlivých zamestnancov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  30.03.2020

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link