Menu

RZD a dohodári

Zamestnávali ste počas roka 2021 dohodárov, ktorí vás požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane? S akými otázkami sa u nich môžete stretnúť počas spracovania ročného zúčtovania dane?

1/ Dohodár dosiahol za rok 2021 úhrn zdaniteľných príjmov 2 172,55 €. Musí podať daňové priznanie alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD?

Podať daňové priznanie, resp. požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, je fyzická osoba (teda aj dohodár) povinná len vtedy, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahnu 2 255,72 €.

Dohodár s príjmom nižším alebo rovným ako 2 255,72 €, nemá povinnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ani povinnosť podať daňové priznanie. Ak mu však zamestnávateľ počas roka zrážal preddavky na daň, oplatí sa mu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, keďže sa mu zrazené preddavky v ročnom zúčtovaní vrátia.

Vrátenie zrazených preddavkov na daň u dohodára dôchodcu, ktorému nevznikol nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka z dôvodu, že je k 1. 1. 2021 poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo porovnateľného dôchodku zo zahraničia, so zdaniteľným príjmom neprevyšujúcim 2 255,72 €, je možné len prostredníctvom podania daňového priznania.

2/ Zamestnanec mal počas roku 2021 okrem príjmu z hlavného pracovného pomeru aj príjem z dohody. Musí k žiadosti o ročné zúčtovanie dokladovať aj príjem z tejto dohody?

Zamestnanec je povinný k Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane priložiť Potvrdenia o zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov, od ktorých počas roka 2021 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

3/ Dohodár je poberateľom invalidného dôchodku. Má povinnosť k Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane dokladovať aj výšku vyplateného dôchodku zo SP?

V ročnom zúčtovaní dane sa u zamestnanca neprihliada na vyplatený invalidný dôchodok. Preto sa ani výška invalidného dôchodku nedokladuje, na dôchodok sa prihliada len u fyzických osôb, ktoré mali priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia alebo vyrovnávací príplatok najneskôr k 1. 1. 2021, ak si v žiadosti požiadali o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

4/ Dohodár bol zamestnaný len časť roka. Môže si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť v plnej výške?

Aj keď dohodár poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len časť roka 2021, v ročnom zúčtovaní si môže uplatniť  nezdaniteľnú časť základu na daňovníka v plnej výške 4 511,43 €.

5/ Dohodár u nás pracoval v januári 2021. Potom uzatvoril ďalšie dohody s inými zamestnávateľmi. Môže nás požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?

Fyzická osoba môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa, od ktorého poberala počas roka 2021 zdaniteľné príjmy.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2021. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         15.02.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty