RZD – dôchodcovia

Zamestnávali ste počas roka 2020 dôchodcov, ktorí Vás požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej RZD)?

Spracovali sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame na Hot-line pri týchto zamestnancoch.

1.   Kedy má nárok na NČZD na daňovníka starobný dôchodca?

Ak zamestnanec k 1. 1. nebol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku, resp. mu nebol priznaný počas roka spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1.1.), má za rok 2020 nárok na celoročnú NČZD. Mohol si ju uplatňovať aj mesačne. V takom prípade sa v RZD pri výpočte NČZD na výšku dosiahnutého dôchodku neprihliada.

2.   Musí zamestnankyňa, poberateľka starobného dôchodku, ktorá dosiahla za rok 2020 príjem z dohody vo výške 1 500 € požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD?

Vysporiadať si daňové povinnosti (t. j. podať daňové priznanie alebo požiadať o vykonanie RZD) musí každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. Ak zamestnankyňa dosiahla zdaniteľný príjem z dohody vo výške 1 500 €, nie je povinná požiadať o vykonanie RZD ani podať si daňové priznanie.

3.   Ak daňovník poberá dôchodok celý rok, ako sa dokladuje výška dôchodku a kde sa zadáva pri výpočte RZD v OLYMPE?

Žiadosti o vykonanie RZD daňovník, ktorý je poberateľom vymedzeného okruhu dôchodkov, uvedie úhrnnú výšku dôchodku. V prípade, ak bol zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom vymedzeného okruhu dôchodku a jeho výška nepresiahla v zdaňovacom období hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže v žiadosti o vykonanie RZD označiť, že si uplatňuje NČZD na daňovníka. Taktiež vyplní aj úhrnnú výšku vyplateného dôchodku.

Ako doklad predkladá zamestnávateľovi posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Zamestnávateľ zadá výšku dôchodku priamo vo vygenerovanom Ročnom zúčtovaní dane zamestnanca v časti 4 a) úhrnná suma dôchodkov.

Ročné zúčtovanie hravo zvládnete s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2020. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   12.03.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link